- -
UPV
 
 
DISSENY I PROJECTE

Dissenyar, dirigir i avaluar una idea de manera eficaç fins a concretar-la en un projecte.

Un projecte és un esforç que es duu a terme en un temps determinat per a aconseguir l’objectiu específic de dissenyar i crear un servei o producte únic, mitjançant la realització d’una sèrie de tasques i un ús efectiu de recursos. El desenvolupament d’aquesta competència afavoreix que l’estudiant aprenga fent coses i integrant coneixements i habilitats de diferents àmbits disciplinaris. A més, a més, ho durà a terme desenvolupant habilitats intel·lectuals d’alt nivell, promovent l’aprenentatge i el treball autònom, el treball en equip i l’autoavaluació.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Procediments d'avaluació

La tècnica d'avaluació més utilitzada és l'anàlisi del projecte elaborat i reflectit en l'informe. Aquest informe es pot acompanyar d'un portfolio de procés en el qual s'arrepleguen evidències del treball que s'ha anat realitzant i també d'una presentació oral del mateix.

a complexitat de la tasca que requereix un projecte exigeix una avaluació formativa almenys de certs productes parcials o entregables, per a assegurar que el projecte avança en una adreça adequada. La participació dels alumnes en el procés d'avaluació (autoavaluació i avaluació entre iguals), facilitarà la comprensió i assumpció dels elements essencials del projecte.

Entre els procediments d'avaluació, destaquem:

  • Redacció d'informe escrit individual o grupal
  • Observació
  • Autoavaluació
  • Avaluació entre iguals
  • Exposició oral
  • Portfolio

Quant als instruments d'avaluació es recomanen:

  • Rúbriques (de procés per a cadascuna de les fases del projecte, de l'informe escrit, de la presentació oral, de la qualitat del treball en equip si el projecte s'ha realitzat d'aquesta manera).
  • Entrevistes amb guions elaborats per a poder avaluar i qualificar.

EMAS upv