- -
UPV
 
Màster Universitari en Mitjans Socials i Comunicació Corporativa Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Mitjans Socials i Comunicació Corporativa

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

INTRODUCCIÓ

Els mitjans digitals han esdevingut els principals canals de màrqueting, comunicació i venda per a les empreses. El perfil de professional que domina la comunicació digital (estratègia, continguts, etc.) és un dels més demanats tant per empreses emergents que comencen a caminar pel món digital com per empreses que volen digitalitzar la seua estructura empresarial. Per això, tant nous titulats com professionals que volen reciclar-se cerquen màsters i postgraus que els oferisquen aquests coneixements.

El Màster Universitari en Mitjans Socials i Comunicació Corporativa representa una oportunitat única per a formar-se en aquests aspectes. Aquest Màster contribuirà a crear professionals de l'àmbit de la comunicació corporativa amb coneixements especialitzats i adaptats al context digital i tecnològic, tal com requereix el mercat laboral present i futur.

OBJECTIUS

L'objectiu del Màster Universitari en Mitjans Socials i Comunicació Corporativa consisteix a oferir als estudiants una formació completa per a desenvolupar una estratègia de comunicació en l'empresa/organització.

Aquest objectiu general es desglossa en els objectius específics següents:

  • Comprendre i implementar els fonaments de la comunicació corporativa.

  • Recollir i analitzar la informació rellevant de l'entorn i de l'audiència digital per a la presa de decisions.

  • Desenvolupar un pla de comunicació digital, utilitzant els canals i continguts més adequats en funció de l'audiència.

  • Formar els estudiants en les tecnologies pertinents per a un millor desenvolupament de la seua professió.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

  • Obligatòries: 36 crèdits

  • Optatives: 12 crèdits

  • Treball de fi de màster (TFM): 12 crèdits

  • Total: 60 crèdits

DIRIGIT A

El perfil dels estudiants als quals s'adreça el Màster és el de titulats en Administració i Direcció d'Empreses, Gestió i Administració Pública, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Turisme, i Publicitat i Relacions Públiques.

La Comissió Acadèmica del Màster podrà valorar altres graus procedents de ciències socials, així com de l'àmbit tecnològic, que no requerisquen cursar complements de formació per a accedir al títol proposat.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per a accedir al màster universitari cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un que haja expedit una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior i que faculte al país expedidor per a l'accés a estudis de màster. Si la demanda supera l'oferta, les sol·licituds es baremaran segons l'ordre següent:

  • 1. Expedient. La valoració de l'expedient s'expressa en una puntuació en l'escala de 0 a 10 i s'obté de la qualificació mitjana de l'expedient del grau amb el qual la persona sol·licitant accedeix al màster, d'acord amb el que s'indica en l'article 5.3 del Reial decret 1125/2003, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa arreu del territori nacional.

  • 2. Currículum. Es valora el currículum de la persona sol·licitant, especialment en aquells aspectes que tinguen a veure amb el perfil de l'estudiant, l'experiència laboral en l'àmbit del Màster, la formació contínua i el coneixement d'idiomes estrangers. Els criteris de valoració els proposat la comissió acadèmica del màster. La valoració s'expressa amb una puntuació en l'escala de 0 a 10.

La comissió acadèmica del màster és l'òrgan encarregat del procés d'admissió dels estudiants al màster, i té una composició definida en la Normativa de règim acadèmic i avaluació de l'Alumnat de la Universitat Politècnica de València.

ORGANITZACIÓ

PARTICIPANTS


EMAS upv