- -
UPV
 

Màster Universitari en Química Sostenible Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Química Sostenible

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

INTRODUCCIÓ

El Màster Universitari en Química Sostenible té com a objectiu aconseguir que l'alumne siga capaç de desenvolupar nous processos químics que siguen eficients i econòmicament viables, i que es duguen a terme d'una manera respectuosa amb el medi ambient. Això permetrà minimitzar el consum d'energia i matèries primeres i, a més, reduir els riscos associats a la producció, la manipulació i l'ús de productes químics necessaris per al nostre sistema de vida actual.

Aquest màster és un referent a escala nacional en els camps de la química sostenible i la catàlisi. Un dels instituts de recerca en catàlisi més importants d'Europa, l'nstitut de Tecnologia Química (UPV-CSIC) participa activament en aquest màster i permet als alumnes matriculats fer el treball de fi de màster a les seues instal·lacions, sota la supervisió d'algun dels seus investigadors.

Màster interuniversitari. El Màster Universitari en Química Sostenible és interuniversitari i les universitats que hi participen són la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Universitat d'Extremadura (UEx).

Tipus d'ensenyament: presencial

OBJECTIUS

1. Conèixer els principis de la química sostenible i aplicar-los als processos químics industrials.

2. Conèixer les eines i les àrees de treball de la química sostenible, entre les quals s'inclouen les següents:

 • Ús de matèries primeres renovables
 • Economia atòmica
 • Ús de dissolvents més nets (dissolvents en condicions supercrítiques, química en aigua, reaccions sense dissolvent, etc.)
 • Condicions de reacció alternatives (microones, electroquímica, sonoquímica, mecanoquímica)
 • Catàlisi: catàlisi homogènia i heterogènia, catalitzadors àcid-base, catalitzadors redox, imprinting de catalitzadors sòlids, catàlisi enantioselectiva...
 • Biocatàlisi: processos catalitzats per enzims o cèl·lules senceres, ús d'organismes modificats genèticament, etc.
 • Fotoquímica i fotocatàlisi
 • Fonts energètiques alternatives
 • Valorització de residus

3. Reconèixer la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

4. Conèixer i valorar adequadament exemples de processos industrials en què es compleixen els principis de la química sostenible.

5. Familiaritzar-se amb les tendències actuals de la química verda per poder fer una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un procés industrial.

L'estudiant, en acabar els estudis del Programa de màster, ha de posseir un coneixement avançat dels conceptes generals esmentats més amunt, així com de les principals tècniques i metodologies implicades.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

Durada: un curs acadèmic, 60 crèdits
Docència presencial: de l'octubre al juny

La docència es desenvolupa amb un sistema mixt de classes presencials i treball experimental. Les classes presencials tenen lloc entre els mesos d'octubre i juny amb assignatures impartides al llarg de tot el curs (classes de 17.30 a 19.30 h) i amb altres que s'imparteixen en dos períodes de docència intensius (al novembre i al gener) de tres setmanes cadascun amb classes de matí i vesprada a les seus comunes del programa (Castelló al novembre i València al gener). L'alumne ha de matricular-se de 42 crèdits entre les assignatures següents:

Assignatures del període regular impartides a la Universitat Politècnica de València (UPV):

 • Cinètica Aplicada (3 crèdits) (UPV)
 • Processos Catalítics (3 crèdits) (UPV)
 • Síntesi de Catalitzadors (3 crèdits) (UPV)
 • Caracterització de Catalitzadors Sòlids (3 crèdits) (UPV)
 • Química Fina (3 crèdits) (UPV)
 • Eliminació d'Agents Contaminants (3 crèdits) (UPV)
 • Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori (3 crèdits) (UPV)
 • Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions (3 crèdits) (UPV)

Assignatures de període intensiu (3 setmanes al novembre) impartides a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI):

 • Conceptes Bàsics de Química Sostenible (3 crèdits) (UJI)
 • Química Sostenible en la Indústria (3 crèdits) (UJI)
 • Catàlisi Homogènia (3 crèdits) (UJI)
 • Electroquímica y Fotoelectroquímica (3 crèdits) (UJI)
 • Biocatàlisi (3 crèdits) (UJI)
 • Dissolvents Benignes (3 crèdits) (UJI)
 • Catàlisi Immobilitzada (3 crèdits) (UJI)

Assignatures de període intensiu (3 setmanes al gener) impartides a la Universitat Politècnica de València (UPV):

 • Matèries Primeres Renovables (3 crèdits) (UPV)
 • Energies Sostenibles (3 crèdits) (UPV). Si s'escull aquesta assignatura es recomana cursar també Matèries Primeres Renovables.
 • Biotransformacions Industrials (3 crèdits)(UPV). Si s'escull aquesta assignatura es recomana cursar també Biocatàlisi i Catàlisi Immobilitzada.
 • Reaccions Activades per Mitjans No Convencionals (3 crèdits) (UPV)
 • Fluids Supercrítics. Aplicacions (3 crèdits) (UPV). Si s'escull aquesta assignatura es recomana cursar també Dissolvents Benignes.
 • Catàlisi Heterogènia (3 crèdits) (UPV)

Nota. L'estudiant ha de matricular-se, almenys, de 24 crèdits de les assignatures comunes, és a dir, de les assignatures impartides a les diferents seus comunes, per a adquirir les competències del títol.

Treball de fi de màster (TFM). El treball de fi de màster (18 crèdits) ha de ser preferentment un treball de recerca, i es pot dur a terme a les instal·lacions de l'Institut de Tecnologia Química, sota la direcció d'algun dels seus membres. El contingut del treball ha de ser experimental, i constitueix la part pràctica del màster.

DIRIGIT A

 • Graduats en Química, Farmàcia, Enginyeria Química i altres titulacions afins.
 • Altres titulacions amb un nivell mitjà de coneixements de química.
 • Professionals de la química o àrees afins (investigadors i tècnics superiors en actiu en institucions o empreses).

Orientació. El màster té una orientació investigadora.

Eixides professionals. El màster proporciona a l'estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats en les quals és necessari el coneixement de les propietats i les aplicacions de la química sostenible, com ara les següents:

 • Indústria petroquímica, química i farmacèutica
 • Indústries del sector del medi ambient i l'alimentació
 • Altres indústries afins
 • Consultoria
 • Recerca
 • Docència universitària

Continuar la meua formació. Aquest màster dona accés al programa de doctorat en Química Sostenible de la Universitat Politècnica de València (UPV).

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Titulacions esmentades
 • Currículum
 • Adequació del perfil

ORGANITZACIÓ

L'entitat responsable del títol a la Universitat Politècnica de València és l'Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química (UPV-CSIC).

Informació addicional. Pots dirigir-te al director acadèmic del màster: Eduardo Palomares


EMAS upv