- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]Ordenación Académica

Programa Doctorado Asociado Máster

Pràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Documentación Defensa TFM - EBRON

Intercanvi Acadèmic

Becas y Ayudas

 

Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

L'objectiu del Màster Universitari en Sanitat i Producció és proporcionar a l'estudiant una formació adequada i ajustada a les necessitats de la realitat agrícola, amb vista a l'adquisició de competències en els camps de les tecnologies de la sanitat i producció agrícoles.

Com a objectiu paral·lel hi ha la formació de futurs investigadors en les àrees esmentades anteriorment, a fi que els titulats puguen continuar els estudis i iniciar els de doctorat. En aquest sentit, el Màster està vinculat al Programa de doctorat Recursos i Tecnologies Agrícoles.

El pla d'estudis té una orientació acadèmica, i aborda diferents problemes des d'una perspectiva multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals (gestió de plagues i maneig agronòmic dels diferents tipus de cultiu) com investigadora (metodologies avançades de protecció i producció vegetals).

Els coneixements i les competències que adquiriran els alumnes en acabar el Màster són:

 • Tecnologia de la sanitat vegetal
 • Tecnologia de la producció vegetal
 • Capacitat de planificar i elaborar projectes i estudis tècnics en els camps de la sanitat i la producció vegetals
 • Capacitat de desenvolupar estudis d'R+D+I en els camps de la sanitat i la producció vegetals

Objectius

El Màster en Sanitat i Producció Vegetal té com a objectiu final la formació de tècnics i investigadors en els camps de la protecció i la producció de les plantes, formació que aborda mitjançant els objectius següents:

 • Formació avançada en la identificació, el reconeixement i el diagnòstic d'agents biòtics estressants (plagues, malalties i males herbes) que afecten a les plantes conreades.
 • Formació avançada en tecnologies de gestió de plagues, malalties i males herbes de plantes conreades.
 • Formació avançada en tecnologia de reg, fertilització, propagació i maneig del sòl en els aspectes generals en els cultius.
 • Formació avançada en producció i qualitat en els diversos tipus de cultius herbacis i llenyosos en l'àmbit mediterrani.

Dirigit a

Perfil d'ingrés adequat:

 • Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
 • Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
 • Enginyeria Agrònoma
 • Enginyeria de Forests
 • Enginyeria Tècnica Agrícola
 • Enginyeria Tècnica Forestal
 • Grau o Llicenciatura en Ciències Biològiques
 • Grau o Llicenciatura en Ciències Ambientals
 • I titulacions afins

D'acord amb la normativa d'accés als ensenyaments oficials de màster reflectida en l'article 16 del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per a accedir als ensenyaments oficials de màster caldrà estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'espai europeu d'educació superior que hi faculte per a l'accés a ensenyaments de màster.

També podran accedir al Màster els titulats de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat d'homologació dels seus títols, sempre que la UPV comprove prèviament que aquests acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculten per a l'accés a ensenyaments de postgrau al país expedidor del títol. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió de la persona interessada, ni el reconeixement d'aquest a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Criteris d'admissió

 • Titulacions esmentades
 • Currículum
 • Adequació del perfil

Organització

 • Departament d'Ecosistemes Agroforestals
 • Departament de Producció Vegetal

Cofinançament

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport


EMAS upv