- -
UPV
 

Màster Universitari en Postproducció Digital Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Postproducció Digital

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

35 places
(2024/2025)

Introducció

Aquest Màster respon a la demanda d'especialistes en la postproducció de productes audiovisuals centrats en continguts d'entreteniment, informatius, educatius i de servei públic que aprofiten al màxim les capacitats interactives i d'innovació dels nous mitjans digitals i que, també, siguen un impuls per a integrar al màxim nombre de ciutadans en la societat de la informació i del coneixement.

El Màster forma professionals especialitzats en la fase final del procés de realització d'un producte audiovisual. En el mòdul audiovisual comú s'inclouen les matèries bàsiques en tecnologia - narració, edició i composició - tant des del punt de vista de l'àudio com del vídeo, i després passen a especialitzar-se en cada branca amb una àmplia oferta d'assignatures optatives. Es tracta d'un màster amb una orientació professional i investigadora, cosa que es plasma en dos itineraris formatius diferenciats. Els participants poden triar fer pràctiques en entitats externes o fer un treball original de recerca com a treball de fi de màster. La línia d'investigació es pot prolongar amb una tesi doctoral en el programa de doctorat d'Indústries Culturals i de la Comunicació de la UPV.

El Màster s'imparteix al campus de Gandia per l'alta especialització del professorat i del personal investigador, posada de manifest en la trajectòria de les titulacions, especialment Comunicació Audiovisual, Enginyeria Tècnica Superior de Telecomunicacions en l'especialitat de So i Imatge i el Màster en Enginyeria Acústica. Això també permet l'ús d'instal·lacions i laboratoris compartits com ara l'estudi de televisió, l'estudi de ràdio, l'aula de camerografia, els equips audiovisuals de filmació, enregistrament sonor i il·luminació, etc. Hi col·laboren més de 80 empreses de referència en el sector audiovisual, perquè els estudiants del màster puguen fer pràctiques i/o el seu projecte final de màster en empreses del sector.

Quant al professorat, hi participen, com a docents externs, diferents professionals del sector, la qual cosa ha permès arribar a diversos acords de certificació externa amb les entitats participants en el Màster següents:

  • AVID: impartirà classes l'únic professor extern certificador d'AVID a Espanya, i certificarà amb examen extern les seues classes.
  • Adobe After Effects: impartirà classes un professor extern certificador i expert en aquest paquet de programari.
  • Apple Logic Studio: impartirà classes un professor certificador i expert en aquest paquet de programari, i certificarà amb examen extern les seues classes.
  • Protools: impartirà classes un professor extern i expert en aquest paquet de programari.

El màster està equipat amb un aula específica proveïda dels equips i el programari de postproducció que s'utilitzen en el món professional. Un aula amb 21 equips Apple® i amb llicències d'AVID®, Protools®, Apple® Logic Studio i Adobe® Production Premium amb After Effects, entre d'altres.

Objectius

El Màster Universitari en Postproducció Digital de la UPV forma professionals en el llenguatge, en les tècniques i en les eines necessàries per a exercir les tasques de postproducció digital de vídeo i d'àudio que demana el sector.

Els titulats estan capacitats per a formar part d'equips interdisciplinaris en les productores audiovisuals, on afavoriran la comunicació i l'intercanvi de coneixements. Saben, a més, planificar, dissenyar i desenvolupar amb criteri la postproducció d'un producte audiovisual; aprofundir en l'edició no lineal i composició de vídeo i d'àudio; investigar la relació entre el so i la imatge des del punt de vista creatiu, estètic i narratiu en els diferents suports i tecnologies audiovisuals; dominar les tecnologies i els processos de treball en la postproducció digital i desenvolupar nous gèneres audiovisuals a través de les tècniques de la postproducció.

Dirigit a

Aquest Màster va dirigit a persones amb titulació superior universitària que vulguen ampliar coneixements en l'àmbit de la comunicació audiovisual, i les arts visuals i sonores.

El caràcter multidisciplinari d'aquestes àrees de coneixement i la vinculació amb les tecnologies de la imatge i del so estan relacionades amb les titulacions següents, considerades prioritàries per a l'accés al Màster (o les futures que les substituïsquen), amb la prelació següent: llicenciatura en Comunicació Audiovisual, llicenciatura en Belles arts (esp. Audiovisual), Enginyeria Tècnica en Telecomunicació (esp. Imatge i So), llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques, llicenciatura en Periodisme, Enginyeria de Disseny, etc.

La Comissió Acadèmica del Màster pot valorar l'acceptació d'altres titulacions segons el perfil acadèmic i professional del candidat, tant nacional com a estranger, i també modificar els contingents d'accés per titulació o grup de titulacions.

Criteris d'admissió

Per a accedir als ensenyaments del Màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES). Així mateix, podran accedir-hi els titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb comprovació prèvia per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials corresponents espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que tinga la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments del Màster.

Organització

Escola Politècnica Superior de Gandia

Participants

  • Àrea de Comunicació UPV, Escola Politècnica Superior de Gandia
  • Ajuntament de Gandia
  • Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (EAVF)
  • Càtedra Masmedios de Comunicació Audiovisual


EMAS upv