- -
UPV
 

Màster Universitari en Llengües i Tecnologia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Llengües i Tecnologia

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

Introducció

La realitat social i laboral requereix l'aplicació dels avanços científics i tecnològics al terreny de la lingüística. La formació en el coneixement dels mètodes de recerca més recents i en l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) per a l'ensenyament de llengües, la recerca, la traducció i la correcció textual és essencial per al desenvolupament d'aquests camps i per a la millora de la qualitat dels investigadors i professionals de les llengües.

Aquest Màster, desenvolupat íntegrament a la Universitat Politècnica de València, es planteja amb una doble orientació, professional i investigadora, que permet cobrir els interessos de l'alumnat tant en el vessant didàctic com en el purament investigadora. D'una banda, aborda l'exercici d'una tasca professional de forma innovadora que aprofite els recursos tecnològics disponibles. D'altra banda, prepara per a la recerca en el terreny de la lingüística aplicada, amb la incorporació dels avanços de la lingüística computacional.

Per tot plegat, els alumnes que acaben el màster estan capacitats per a:

  • Conèixer a fons els conceptes aplicats de la llengua i les tecnologies, de la confluència de les quals naixen productes per a la gestió de la informació.
  • Reconèixer un marc contextual que els sensibilitze sobre la importància de les tecnologies del llenguatge en la societat.
  • Reconèixer un marc conceptual que els proporcione els fonaments teòrics de la lingüística aplicada.
  • Desenvolupar competències tècniques i analítiques orientades a l'acostament i l'avaluació dels productes lingüístics.
  • Desenvolupar la creativitat i fomentar el pensament a fi d' adaptar-se a les diferents situacions d'aplicació d'una llengua.

Objectius

Amb aquest Màster se cerca formar especialistes amb capacitat per a fer transferència de resultats de la recerca a la pràctica docent i altres entorns professionals, com la comunicació tècnica, l'assessoria lingüística, la traducció, l'elaboració i l'anàlisi de material didàctic per a l'ensenyament de llengües assistida per ordinador. Així mateix, també té l'objectiu planificar i dur a terme un projecte d'iniciació en la recerca aplicada. D'altra banda, aquest Màster persegueix promoure l'adaptació de les habilitats dels alumnes al mercat laboral actual, per la qual cosa potencia les especialitzacions que s'adapten a les necessitats de les empreses.

Dirigit a

Persones amb alguna de les titulacions següents: llicenciatura en Filologia (Alemanya, Catalana, Francesa, Hispànica, Anglesa i Italiana), en Traducció i Interpretació, en Pedagogia, en Humanitats, Periodisme i Psicologia, en Comunicació Audiovisual, Informàtica o Enginyeria, diplomatura en Magisteri (Llengua Estrangera i Llenguatge). Persones amb titulacions superiors i de grau afins als itineraris que volen completar formació amb els coneixements associats als avanços científics i tecnològics de la lingüística aplicada.

Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció dels candidats que disposen d'alguna de les titulacions d'accés esmentades es basa en l'expedient acadèmic, en les matèries cursades en el grau o llicenciatura que es relacionen amb les matèries impartides en el Màster; en els mèrits docents o de recerca i en una entrevista personal, si escau.

Organització

Departament de Lingüística Aplicada


EMAS upv