- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials

90 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

El títol de Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de materials és un camp de coneixement interdisciplinari que abraça l'estudi de l'estructura, les propietats, el processament i les aplicacions de tota mena de materials: metàl·lics, ceràmics, polímers i biològics. La caracterització i el processament de materials comprenen no solament els tradicionals materials estructurals, sinó també els materials funcionals, nanomaterials, ecomaterials i biomaterials. Aquesta jove disciplina és indispensable per a potenciar la capacitat industrial i la innovació tecnològica, i per a millorar la qualitat de les nostres vides. També s'hi aborda l'estudi del comportament d'aquests materials, així com el desenvolupament de les últimes tecnologies en la predicció d'aquest comportament.

Objectius

El principal objectiu del Màster és oferir als estudiants una oportunitat única per a ampliar la seua formació acadèmica i tècnica en l'àmbit dels materials d'última generació, les possibilitats de transformació que presenten i les nanotecnologies. Aquesta formació està enfocada a la iniciació de la seua carrera investigadora, així com a l'accés al mercat laboral, en el qual podran aplicar els coneixements adquirits en el Màster. Addicionalment, aquest servirà per a preparar l'estudiant per a la realització del doctorat.

L'objectiu general del títol és l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica. Després d'aquesta especialització, els estudiants que vulguen podran emprendre tasques d'iniciació a la recerca dins de les línies d'investigació promogudes pel professorat que participa en el màster. En definitiva, es pretén formar línies curriculars amb una preparació tècnica interdisciplinària, personal preparat per a treballar amb qualsevol mena de materials (metàl·lics, polímers, ceràmics o biològics) i amb els mitjans de transformació respectius.

Es pretén aconseguir graduats amb una elevada capacitat d'adaptació, tant en investigació com en desenvolupament i innovació. Aquest Màster s'adreça preferentment a graduats en Enginyeria Elèctrica, Electrònica, Química, Mecànica, Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

Els objectius generals en són:

 • La caracterització de tota mena de propietats dels materials en qualsevol etapa del procés de producció i transformació corresponent. Amb aquest objectiu, l'aprenent serà capaç d'utilitzar tècniques convencionals i algunes d'avançades, i també d'interpretar la informació obtinguda a partir de tècniques sofisticades i noves.
 • La transformació de materials.
 • La utilització dels materials en aplicacions convencionals i avançades, incloent el disseny mitjançant eines de modelatge i simulació avançades, utilitzant materials amb propietats molt variades i en aplicacions usuals i emergents (compòsits, nanomaterials, ecomaterials i biomaterials).
 • La fabricació de materials.
 • La utilització, el processament i la caracterització de nanomaterials.
 • La selecció i el disseny de materials per a determinades aplicacions a partir de les especificacions corresponents.
 • El treball en grups multidisciplinaris que requerisquen un especialista en enginyeria de materials i les tècniques avançades de fabricació d'aquests que tinga capacitat de col·laborar amb professionals amb altres especialitzacions.
 • La investigació en equips que requerisquen experts en ciència i tecnologia de materials i la transformació d'aquests de cara a la funció que han de fer.

Dirigit a

 • Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria Electrònica, i Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
 • Enginyeria Tècnica Industrial (Elèctrica, Electrònica, Mecànica, Química o Tèxtil)
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Grau en Enginyeria Informàtica amb complements (4,5 ECTS en Ciència dels Materials I, i Sistemes de Producció i Fabricació Industrial I de 4,5 ECTS per adequar-se al perfil d'accés)
 • Qualsevol grau de l'àrea d'enginyeria. Si la comissió ho considera necessari, els complements que haurà de cursar l'estudiant hauran de ser de 4,5 ECTS en Ciència dels Materials I, i Sistemes de Producció i Fabricació Industrial I de 4,5 ECTS per adequar-se al perfil d'accés.
 • Qualsevol titulació internacional equivalent en continguts a les anteriors.

Criteris d'admissió

El llistat prioritzat de titulacions amb accés al Màster queda com segueix:

 • Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria Electrònica, i Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
 • Enginyeria Tècnica Industrial (Elèctrica, Electrònica, Mecànica, Química o Tèxtil)
 • Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Grau en Enginyeria Informàtica amb complements (4,5 ECTS en Ciència dels Materials I, i Sistemes de Producció i Fabricació Industrial I de 4,5 ECTS per a adequar-se al perfil d'accés)
 • Qualsevol grau de l'àrea d'enginyeria. Si la comissió ho considera necessari, els complements que haurà de cursar l'estudiant hauran de ser de 4,5 ECTS en Ciència dels Materials I, i Sistemes de Producció i Fabricació Industrial I de 4,5 ECTS per adequar-se al perfil d'accés.
 • Qualsevol titulació internacional equivalent en continguts a les anteriors.

En les titulacions esmentades, segons l'expedient acadèmic/professional i l'adequació al perfil, se seguiran els criteris de selecció següents:

 • Nota mitjana obtinguda en l'expedient acadèmic.
 • Nombre de crèdits cursats durant la carrera.
 • Currículum professional de l'estudiant.

Organització

Escola Politècnica Superior d'Alcoi. UPV, campus d'Alcoi

Participants

Les àrees de coneixement que intervenen en la docència són:

Àrea Estadística i Investigació Operativa

Enginyeria de Materials

Àrea Enginyeria Química

Enginyeria de Fabricació

Enginyeria Mecànica

Àrea Química Física

Àrea Física Aplicada

Àrea de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures

Àrea Enginyeria Tèxtil i Paperera


EMAS upv