- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Forests Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria de Forests

90 crèdits

Crèdit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

50 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Enginyeria de Forests per la Universitat Politècnica de València consta de 90 ECTS (1,5 cursos acadèmics), amb una part comuna de 60 ECTS i una altra amb cinc especialitats sintètiques i aplicades: Gestió de la Forest Mediterrània; Planificació del Medi Natural; Protecció i Conservació de Vegetació i Fauna en Espais Naturals; Productes Forestals, i Silvicultura Adaptativa al Canvi Climàtic, que recullen aspectes de l'activitat pública i privada, i aprofiten la potencialitat i els recursos actuals. S'estableixen en relació amb el medi ambient, el paisatge i les activitats pròpies del sector forestal, sota principis de sostenibilitat.

Objectius

S'hi aborden competències de la professió regulada d'enginyer o enginyera forestal, que té com a activitats principals la planificació i l'ordenació de la forest; la restauració hidrològica, la repoblació, la producció i la biotecnologia de plantes; la gestió de la fauna, com ara la aqüicultura i la caça; la protecció i conservació del medi natural, les espècies que hi ha i els espais naturals protegits, en especial la prevenció i detecció d'incendis forestals i el combat contra aquests, i la sanitat forestal, i finalment, l'avaluació dels sistemes naturals, els recursos i els aprofitaments que tenen, i les indústries forestals.

Les competències de planificació i enginyeria que té capaciten aquesta persona en l'ordenació i la gestió del territori i del paisatge, i en el disseny de parcs i d'àrees recreatives, en jardineria i en projectes de paisatge; en obra civil, construccions i infraestructures forestals, i en projectes i consultories (taxacions, valoracions i informes).

Criteris d'admissió

Per a accedir al màster, l'alumnat ha d'estar en possessió d'un títol de grau. El grau de referència per a accedir-hi és el Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural de la UPV. La resta de graus donen accés al màster, encara que cal dur a terme un estudi individualitzat de cada situació per a determinar els complements formatius necessaris d'admissió, depenent de la procedència de l'estudiant.

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv