- -
UPV
 
Màster Universitari en Ramadería de Precisió Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Ramadería de Precisió

60 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

La producció ramadera ha evolucionat en les últimes dècades i s'enfronta en l'actualitat a reptes socials més enllà de proveir aliments per a la població. La producció d'aliments de qualitat i segurs, que respecten el medi ambient i el benestar dels animals, i preserven la viabilitat econòmica i social del sector ha propiciat un canvi en el paradigma d'aquest.

Així, la modernització de la producció ramadera, entenent-la com a cadena de valor completa, és un fet en l'àmbit regional i internacional, per la qual cosa és necessari donar resposta a les demandes d'un sector cada vegada més tecnificat i en expansió creixent. El Màster Universitari en Ramaderia de Precisió està enfocat a graduades i graduats en agronomia i veterinària que vulguen especialitzar-se en sistemes de producció animal d'avantguarda.

Els continguts de la titulació es fonamenten en conceptes bàsics obtinguts de les titulacions del grau d'origen. Aquests conceptes abasten des de l'enginyeria aplicada a les explotacions ramaderes i el maneig dels animals, fins a qüestions biològiques relacionades amb la fisiologia, el comportament, la reproducció i la salut, així com les bases de la biotecnologia aplicada. Aquests conceptes bàsics són la base sobre la qual s'està construint la ramaderia de precisió cap a on es dirigeix actualment el sector, en la qual s'utilitzen aquests coneixements per a desenvolupar sistemes de monitoratge; per al desenvolupament d'eines biotecnològiques per a la presentació intel·ligent de molècules i organismes per a modular la nutrició, la salut i el benestar dels animals; així com de gestió de la informació i dels resultats que ens permeten millorar la presa de decisions.

Aquests continguts s'han desenvolupat amb una estreta col·laboració entre el món acadèmic, l'empresarial i l'alumnat, que abasten així els objectius de tots els agents involucrats.

Objectius

El Màster Universitari en Ramaderia de Precisió pretén completar la formació d'aquells graduats i graduades que desitgen especialitzar-se en els principals aspectes cap als quals s'encamina la producció ramadera. De forma concreta, el títol pretén abordar la formació de l'estudiantat a través dels objectius següents:

Objectius

El Màster Universitari en Ramaderia de Precisió pretén completar la formació d'aquells graduats i graduades que desitgen especialitzar-se en els principals aspectes cap als quals s'encamina la producció ramadera. De forma concreta, el títol pretén abordar la formació de l'estudiantat a través dels objectius següents:

  • Certificar el benestar animal en la cadena de valor de la producció animal.

  • Certificar el compliment de les mesures de bioseguretat òptimes en el sistema productiu.

  • Reduir l'ús d'antibiòtics en la producció animal a través de la salut i el maneig animal.

  • Avaluar l'impacte ambiental de qualsevol cadena de valor de la producció animal.

  • Certificar la qualitat de processos i productes en la cadena de valor de la producció animal.

  • Desenvolupar noves eines biotecnològiques per a la nutrició i la salut animal.

  • Desenvolupar sensors i automatismes per a optimitzar la producció animal.

  • Gestionar la informació generada en les explotacions ramaderes per a la millora de la sostenibilitat.

  • Gestionar una empresa ramadera, inclosos els projectes de desenvolupament i els recursos humans.

Nombre de crèdits

60 crèdits ECTS

Estructura del màster

Aquest títol s'estructura en tres mòduls.

En el primer, s'afronten les bases i eines de la ramaderia de precisió, amb un total de 36 crèdits ECTS. L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar, en primer lloc, una base de coneixement sobre els objectius i reptes de la ramaderia del present i futur, identificant els punts de control dels processos productius més rellevants sobre aquest tema. Posteriorment, es proporciona a l'alumnat la capacitat d'utilitzar eines tecnològiques i biotecnològiques per a l'aplicació d'aquests sistemes de ramaderia de precisió en la pràctica. S'inclou també en aquest mòdul una matèria que té com a objectiu formar l'alumnat en la gestió, tant de l'àmbit empresarial i de recursos humans, com en la gestió de les dades massives generades per les eines de la ramaderia de precisió.

El segon mòdul pretén que l'estudiantat aplique els coneixements en la pràctica, bé a través d'estades en empreses del sector o bé iniciant-se en l'àmbit de la recerca. Aquest mòdul consta de 12 crèdits ECTS.

Finalment, l'últim mòdul es reserva per a la realització del treball final de màster, en el qual l'alumnat integra totes les capacitats adquirides amb una càrrega lectiva de 12 ECTS.

Dirigit a

El perfil d'ingrés recomanat són alumnes que han cursat graus en disciplines directament relacionades amb l'àmbit de la producció animal, com l'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, la Veterinària o titulacions universitàries equivalents (per exemple, l'Enginyeria Agronòmica, l'Enginyeria en Zootècnia, etc.).

Criteris d'admissió

En aquest màster no pertoquen condicions o proves d'accés especials. En el cas que el nombre de sol·licituds d'admissió siga superior al de places oferides, es valora la nota mitjana de l'expedient de cada estudiant com a criteri per a establir la prioritat d'admissió.

La Comissió Acadèmica del Títol valora els expedients i estableix l'ordre per a l'admissió de sol·licituds.

Organització

Participantes


EMAS upv