- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

poli[Consulta]

Sistema de evaluación interna

Registro de Títulos del MinisterioCONTACTO

Folleto Informativo MCPA

Estructura por módulos

Procedimiento de ingresoPROFESORADO

Profesores - listado por asignaturas (curso 2018-19)

Profesores responsables de asignaturas (Fundamentos) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Profesores responsables de asignaturas (Esp. Técnicas de Intervención) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Profesores responsables de asignaturas (Esp. Gestión) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓNDOCENCIA

Seminarios y actividades

Actividades complementariasActualidad

Facebook

Red Alumni

Conferencias on line

Instituto de restauración del PatrimonioPràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi Acadèmic

 
Descripció del títol

Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic


Introducció

La conservació, la salvaguarda i la valoració del patrimoni és una obligació de la societat del nostre temps. En arquitectura no hem d'entendre per patrimoni tan sols els béns immobles qualificats d'interès cultural (monuments), sinó també el conjunt d'estructures que formen el context on s'ha anat configurant la societat al llarg de la història.

Avui, enfront dels nous reptes (entre d'altres, el del desenvolupament sostenible), el principal repte de l'arquitectura contemporània consisteix a saber respondre al creixement de les nostres ciutats històriques respectant el paisatge urbà heretat sense posar en perill aspectes com ara autenticitat i integritat. Conferir capacitat per a afrontar aquest desafiament amb solvència, mitjançant accions de conservació, de gestió o a través de la intervenció, és el principal objectiu del Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic que imparteix l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPV des del 2006.


Objectius

Aquest títol de Màster Universitari es dissenya per aconseguir tres objectius generals vinculats amb la formació acadèmica, amb l'especialització professional i amb la iniciació al procés de recerca dels alumnes en els camps disciplinaris de la conservació i de la gestió del patrimoni arquitectònic, com a resposta directa a les competències professionals que la societat els confia en l'actual Llei de l'edificació.

Aquest Màster Universitari es fonamenta en les capacitats del Màster en Conservació del Patrimoni que, com a títol propi de la UPV, existeix des de 1989.


Dirigit a

Persones amb titulació en Arquitectura, Arquitectura Tècnica o enginyeries amb coneixements suficients en construcció. També es dirigeix a llicenciatures d'altres disciplines com ara Geografia i Història, Història de l'Art i Turisme.


Criteris d'admissió

L'admissió dels alumnes es produeix després d'avaluar-ne l'expedient acadèmic, el currículum personal i l'experiència professional i investigadora en l'àmbit del patrimoni arquitectònic. En cada cas s'indiquen els crèdits que l'alumne ha de cursar i les especialitats a les quals pot accedir.


Organització

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura


Participants

Departaments de Composició Arquitectònica, de Construccions Arquitectòniques, d'Expressió Gràfica Arquitectònica, de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures, de Projectes Arquitectònics, d'Urbanisme, de Física Aplicada i Institut Universitari de Restauració del Patrimoni.


EMAS upv