- -
UPV
 

Dades generals

Pla d'estudis

Normativa

Qualitat

Suggeriments, queixes i felicitacions

Registro de Títulos del MinisterioDOCENCIA

FacebookCONTACTO

Preinscripción

Programa académico

poli[Consulta]

Folleto Informativo MCPA

Procedimiento de ingresoPROFESORADO

Profesores responsables de asignaturas (Fundamentos) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Profesores responsables de asignaturas (Esp. Técnicas de Intervención) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Profesores responsables de asignaturas (Esp. Gestión) - INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓNSeminarios y actividades

Actividades complementarias

Conferencias on linePràctiques en empresa

Treball de fi de màster

Intercanvi AcadèmicSistema de evaluación interna

Red Alumni

PREMIO MCPA

 

Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic

72 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

50 places
(2023/2024)

Introducció

La conservació, la salvaguarda i la valoració del patrimoni és una obligació de la societat del nostre temps. En arquitectura no hem d'entendre per patrimoni tan sols els béns immobles qualificats d'interès cultural (monuments), sinó també el conjunt d'estructures que formen el context on s'ha anat configurant la societat al llarg de la història.

Avui, enfront dels nous reptes (entre d'altres, el del desenvolupament sostenible), el principal repte de l'arquitectura contemporània consisteix a saber respondre al creixement de les nostres ciutats històriques respectant el paisatge urbà heretat sense posar en perill aspectes com ara autenticitat i integritat. Conferir capacitat per a afrontar aquest desafiament amb solvència, mitjançant accions de conservació, de gestió o a través de la intervenció, és el principal objectiu del Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic que imparteix l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPV des del 2006.

Objectius

Aquest títol de Màster Universitari es dissenya per aconseguir tres objectius generals vinculats amb la formació acadèmica, amb l'especialització professional i amb la iniciació al procés de recerca dels alumnes en els camps disciplinaris de la conservació i de la gestió del patrimoni arquitectònic, com a resposta directa a les competències professionals que la societat els confia en l'actual Llei de l'edificació.

Aquest Màster Universitari es fonamenta en les capacitats del Màster en Conservació del Patrimoni que, com a títol propi de la UPV, existeix des de 1989.

Dirigit a

Persones amb titulació en Arquitectura, Arquitectura Tècnica o enginyeries amb coneixements suficients en construcció. També es dirigeix a llicenciatures d'altres disciplines com ara Belles Arts, Geografia i Història, Història de l'Art i Turisme.

Criteris d'admissió

L'admissió dels alumnes es produeix després d'avaluar-ne l'expedient acadèmic, el currículum personal i l'experiència professional i investigadora en l'àmbit del patrimoni arquitectònic. En cada cas s'indiquen els crèdits que l'alumne ha de cursar i les especialitats a les quals pot accedir.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Participants

Departaments de Composició Arquitectònica, de Construccions Arquitectòniques, d'Expressió Gràfica Arquitectònica, de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures, de Projectes Arquitectònics, d'Urbanisme, de Física Aplicada; Institut Universitari de Restauració del Patrimoni; Centre d'Investigació Arquitectura, Patrimoni i Gestió per al Desenvolupament Sostenible.

RSS
 

EMAS upv