- -
UPV
 
Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

INTRODUCCIÓ

En "l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat 2019", publicada en el BOE el dia 30 d'abril de 2019, es defineix que: Les activitats que es desenvolupen en el ciberespai són fonamentals per a la societat actual.

La tecnologia i la infraestructures que formen part del ciberespai són elements estratègics, transversals a tots els àmbits d'activitat, i la vulnerabilitat del ciberespai és un dels riscos principals per al nostre desenvolupament com a nació. Per tant, la formació de professionals del més alt nivell en aquest camp resta plenament justificada. La motivació fonamental del Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència és facilitar als seus titulats una millor inserció laboral en un àmbit en què la demanda professional no sols és creixent, sinó que està molt per damunt del nombre de titulats especialitzats que ofereix el sistema educatiu espanyol.

Per aconseguir aquest objectiu, el professorat d'aquest Màster hi aboca tota la seua experiència docent i investigadora en el sector, amb la vocació d'esdevenir un referent nacional i internacional en els camps de la ciberseguretat i la ciberintel·ligència.

La metodologia amb la qual es defineix i imparteix el Màster, basada en l'adquisició per part de l'estudiant no sols de coneixements, sinó també de competències i habilitats, pretén posar el Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència de la UPV al més alt nivell acadèmic i professional.

Els coneixements, les competències i les habilitats transferits en cada assignatura es triaran especialment a fi de cobrir els buits que hi ha en l'actualitat en la demanda professional en l'àmbit de la ciberseguretat i la ciberintel·ligència.

OBJECTIUS

El Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència, des d'una orientació professional, té com a objectiu formar especialistes que siguen capaços d'abordar de manera integral la seguretat dels sistemes d'informació i comunicació, més enllà dels conceptes tradicionals de seguretat informàtica, tenint en compte les tècniques més innovadores d'anàlisi de vulnerabilitats, desenvolupament segur de maquinari i programari, generació d'intel·ligència sobre les amenaces mitjançant diverses tècniques, ciberconsciència situacional, i protecció dels dispositius IoT, els sistemes industrials i les infraestructures crítiques. Tot això, sense oblidar la formació en aspectes legals i ètics, especialment rellevants en els camps de la ciberseguretat i la ciberintel·ligència.

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència es compon de 90 crèdits, amb una duració d'1 any i mig, dividida en dos cursos acadèmics.

Cal cursar 90 crèdits (72 crèdits ECTS docents + 18 crèdits ECTS de treball de fi de màster)

Els 90 ECTS del pla d'estudis del Màster en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència s'estructuren en tres mòduls:

El mòdul de caràcter obligatori, mòdul de matèries comunes, està orientat als àmbits d'aplicació de la ciberseguretat i la ciberintel·ligència vinculats directament a l'exercici professional. El mòdul de Desenvolupament Professional permet acostar l'estudiant a l'exercici professional mitjançant la realització de pràctiques externes professionalitzadores, i aprofundir en l'adquisició de competències generals.

Mòdul de matèries comunes (60,0 ECTS): Té caràcter obligatori. S'organitza en 4 matèries: Seguretat dels Sistemes d'Informació (12,0 ECTS), Ciberseguretat (21 ECTS), Ciberintel·ligència (18 ECTS) i Aspectes Legals i Professionals (9 ECTS).

Mòdul de Desenvolupament Professional (12,0 ECTS). Té caràcter obligatori. Està constituït per una única matèria, denominada Desenvolupament Professional, i formada per un conjunt d'assignatures que aprofundeixen en el desenvolupament de competències generals i acosten l'estudiant al món professional. L'estudiant pot cobrir els 12 crèdits del mòdul cursant assignatures optatives, però també té la possibilitat de cobrir part o la totalitat d'aquests crèdits mitjançant la realització de pràctiques externes professionalitzadores.

Mòdul del treball de fi de màster (18,0 ECTS). Té caràcter obligatori. Consta d'un exercici original, que es fa de manera individual i es presenta i defensa davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte dins l'àmbit de la ciberseguretat i la ciberintel·ligència, de naturalesa professional i en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en l'ensenyament rebut.

El calendari d'activitats i els horaris per quadrimestre de cada curs acadèmic poden consultar-se en l'apartat d'horaris.

MODALITAT D'IMPARTICIÓ

Modalitat d'ensenyament híbrid (50% presencial i 50% no presencial)

Per tant, del total de 900 hores del títol, 450 són no presencials. Cada crèdit ECTS correspon a 10 hores d'activitat acadèmica dirigida pel professorat, dividides, així mateix, entre hores presencials de l'estudiant (en el mateix espai físic que el/la docent), i hores no presencials, i planificades en l'horari setmanal de cada assignatura per a facilitar la connexió amb el personal docent en sessions grupals i organitzar el treball en grup.

Les hores presencials són especialment importants en la realització d'activitats pràctiques especialitzades que requerisquen infraestructura pròpia de la universitat. També s'inclou obligatòriament en aquestes hores presencials la realització d'actes avaluadors i defenses de tasques i treballs, així com l'exposició de projectes.

Les hores no presencials assistides, d'activitat acadèmica dirigida, es dediquen a classes síncrones per mitjans virtuals, ja siguen relacionades amb aspectes teòrics o pràctics, incloses classes magistrals, resolució de problemes, interacció multimèdia, realització de laboratoris virtuals i/o treball en equip amb supervisió per part del professorat. Aquestes hores sempre segueixen una seqüència dirigida i organitzada, i es basen en la metodologia de docència inversa, amb la qual l’estudiantat adquireix el coneixement necessari, principalment a través de la visualització de vídeos o la lectura de textos, i aplica aquest coneixement en activitats, problemes o treballs a desenvolupar durant les classes presencials o en classes virtuals síncrones, i s’aprofiten també aquestes classes per a plantejar qüestions i resoldre dubtes.

Així mateix, les hores de treball autònom són relatives a l'esforç necessari per part de l'alumne o alumna per a afermar els coneixements adquirits, preparar proves d’avaluació o millorar treballs, tasques i activitats individuals prèviament introduïdes per la professora o professor.

El repartiment d'hores presencials i no presencials es regeix per la necessitat de compaginar una formació de qualitat en la relació docent-estudiant, amb un seguiment puntual del treball de l'estudiant a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, al mateix temps que es permet a l'alumnat una major llibertat quant a les seues hores d'estudi individual o grupal, tot això depenent de les seues obligacions laborals o familiars.

En la guia docent de cada assignatura es detalla el percentatge concret d’hores presencials de l'assignatura, com també de les seues activitats formatives (teoria d'aula, teoria de seminari i pràctica de laboratori).

DIRIGIT A

Aquest màster s'adreça a titulats universitaris que vulguen especialitzar-se en l'àmbit de la seguretat dels sistemes d'informació i comunicació. En particular, s'adreça especialment a graduats en Enginyeria Informàtica i graduats en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, com també a titulats en Enginyeria Informàtica i Enginyeria de Telecomunicació. En segon lloc, s'adreça a altres graduats o titulats en carreres afins a les TIC, que hagen desenvolupat la seua activitat laboral en el camp de la seguretat en els sistemes d'informació i comunicació. Les persones sol·licitants amb titulacions les competències de les quals siguen diferents de les anteriors seran avaluades per la comissió acadèmica del màster basant-se en les matèries cursades i les proves de capacitats i aprofitament.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Poden sol·licitar l'ingrés en aquest Màster les persones candidates que complisquen les condicions que estableix l'article 16 de l'RD 1393/2007 i de l'RD 861/2010, que modifica a l'anterior:

  • Per a accedir als estudis oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o que haja sigut expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'espai europeu d'educació superior i que hi faculte per a l'accés als estudis de màster. (RD 861/2010. Article únic. Apartat 9.)

  • Així mateix, hi poden accedir les persones titulades per sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense cap necessitat d'homologació dels seus títols, després que la Universitat haja comprovat que aquests títols acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés als estudis de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió de la persona interessada, ni el reconeixement d'aquest títol a cap més efecte que el de cursar els ensenyaments de màster.

La comissió acadèmica del màster serà l'òrgan encarregat de regular l'admissió d'estudiants al Màster. Els criteris que es valoraran per a establir una llista prioritzada de persones candidates seran:

  • Expedient acadèmic

  • Afinitat del perfil de la persona candidata, segons els estudis universitaris previs, amb el contingut del Màster

  • Currículum: experiència professional i investigadora, altres cursos rebuts i altres mèrits relacionats amb el contingut del Màster

  • Entrevista, posat cas que la comissió acadèmica ho considere pertinent

La comissió acadèmica estableix abans de cada convocatòria les ponderacions que considera més adequades segons l'adequació a l'objectiu d'assolir una major objectivitat en el procés d'admissió. El procediment, els criteris i la ponderació de la valoració de mèrits referits es fan públics a l'inici del termini de preinscripció establit per l'ERT.

ORGANITZACIÓ

PARTICIPANTS


EMAS upv