- -
UPV
 

Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny

72 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

60 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny té com a objectiu fonamental proporcionar als actuals arquitectes, als futurs graduats en arquitectura i a altres tècnics que ho desitgen, un complement formatiu especialitzat que els permeta exercir professionalment tenint en compte dos principis bàsics:

  • La sostenibilitat consubstancial a qualsevol proposta de caràcter avançat que puga plantejar-se en els nostres dies en l'àmbit de l'arquitectura, l'urbanisme, el territori, el paisatge i el disseny, com també en totes aquelles tecnologies que permeten materialitzar-les.
  • La gestió eficient d'aquestes propostes en totes les fases, amb una orientació integral basada en el concepte de gestió de projectes (project management), que considere des de la concepció de la idea fina a la materialització final d'aquesta.

Així mateix, atès el caràcter multidisciplinari de l'arquitectura i l'urbanisme, i vist l'ampli rang d'intervencions que abasten, aquest Màster es planteja cobrir quatre línies o àrees d'especialització:

  • Urbanisme, Territori i Paisatge
  • Arquitectura i Hàbitat Sostenible
  • Disseny d'Arquitectura Interior i Microarquitectures
  • Tecnologia Avançada en l'Arquitectura i l'Urbanisme

Objectius

El Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny pretén, tenint en compte els principis bàsics de sostenibilitat i la gestió eficient dels projectes, formar professionals altament qualificats amb competències especialitzades en una de les quatre línies següents.

La línia d'Urbanisme, Territori i Paisatge aborda temes d'especialització en urbanisme, planejament general i territorial, projectes urbans, d'urbanització i de paisatge, des d'una sensibilitat que incorpora el respecte cap al patrimoni i el medi ambient. Aquests camps representen un alt percentatge de la pràctica professional d'arquitectes, enginyers i titulats tècnics en general.

La línia d'Arquitectura i Hàbitat Sostenible se centra en l'estudi de les oportunitats que ofereix l'anàlisi en profunditat de propostes centrades en el concepte de sostenibilitat. En particular, es tracta de gestionar els aspectes de l'arquitectura i de l'espai urbà, especialment des del reciclatge, la reutilització i la sostenibilitat. Per a fer-ho, s'aborden successivament les escales del pla director (master plan), projectes d'edificacions ocupades amb caràcter temporal (dotacionals), habitatges, espais públics i gestió d'obres.

La línia de Disseny d'Arquitectura Interior i Microarquitectures aborda l'estudi de les temàtiques associades a l'arquitectura d'interiors, tant en el desenvolupament dels elements que componen l'hàbitat immediat, com en la definició dels espais que constitueixen l'entorn on tenen lloc els intercanvis socials. Abasta des de la microarquitectura a l'arquitectura efímera, passant per espais per a la restauració i l'oci, la salut i l'esport, la cultura i l'art; de la construcció de marca (branding) al treball amb els oficis, del disseny d'elements de mobiliari i producte als estudis d'il·luminació i escenografia. En aquesta línia, a més dels coneixements tècnics i conceptuals que han de proporcionar el rigor requerit en aquest tipus d'intervencions, s'atendran també els processos administratius i les tècniques de representació més usuals en aquesta apassionant escala de treball.

En la línia de Tecnologia Avançada en l'Arquitectura i l'Urbanisme es completa la formació en aspectes tecnològics associats a la materialització de les obres d'arquitectura i d'urbanisme. Desenvolupa la innovació tecnològica en les instal·lacions i la construcció en l'àmbit de la sostenibilitat i l'eficiència energètica, tant en l'edificació com en l'urbanisme. S'hi analitzen les tècniques i els sistemes constructius de caràcter industrialitzat, la gestió energètica, els sistemes de seguretat i les telecomunicacions.

Aquest Màster, atès que s'imparteix a la Universitat Politècnica de València, aborda amb especial interès la problemàtica específica que es planteja en aquestes matèries a la Comunitat Valenciana.

Dirigit a

Titulats en Arquitectura o en enginyeries amb coneixements suficients en urbanisme i construcció, que vulguen una especialització en aquestes matèries.

Criteris d'admissió

L'admissió dels alumnes, després de la preinscripció, la decideix la Comissió Acadèmica del Màster, tenint en compte:

  • La titulació, el grau i, si s'escau, l'especialitat professional vinculada a les matèries del Màster i a la línia d'especialitat triada.
  • L'expedient acadèmic, el currículum personal i l'experiència professional en l'àmbit del territori, l'urbanisme i el paisatge, o en el de l'arquitectura i l'hàbitat sostenible.

La preinscripció es fa preferentment per Internet, en els terminis marcats per la Universitat Politècnica de València. L'alumne/a ha de triar en la preinscripció la línia d'especialització.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Participants

Departaments: Urbanisme; Projectes Arquitectònics; Composició Arquitectònica; Expressió Gràfica Arquitectònica; Construccions Arquitectòniques; Física Aplicada; Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures; Organització d'Empreses, i Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Càtedra Blanca-Cemex, Càtedra Ceràmica-Ascer, Càtedra Lladró d'Arquitectura per a l'Hàbitat, Càtedra Fulton i Càtedra de Municipis Sostenibles

Compta amb la participació de professionals de prestigi en l'àmbit de l'arquitectura, el disseny i l'urbanisme.


EMAS upv