- -
UPV
 
Formación para empresas

La Universitat Politècnica de València a través del Centre de Formació Permanent ofereix la possibilitat de crear cursos específics destinats a cobrir necessitats concretes d’empreses i entitats. Per aquesta via, una empresa o entitat, pot sol·licitar formació a mida especificant el temari necessari que es desenvoluparà en l’acció formativa que abastaria aquest. A més, és possible partir de l’oferta actual de formació de la qual disposa el Centre de Formació Permanent i adequar-la a les necessitats de l’entitat o empresa, o crear una edició d’aquesta activitat específicament per a la persona o entitat que ho sol·licite.

La durada i els requisits d’accés a aquest tipus de formació serà definida pel responsable acadèmic del curs i l’empresa sol·licitant.

La certificació d’aquest tipus de formació s’aplicarà segons la normativa vigent.

Tramitació

En primer lloc, és recomanable conèixer les normes reguladores d’estudis i activitats de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València. Aquestes normes es poden consultar en aquest enllaç: http://www.upv.es/entidades/CFP/info/694792normalc.html.

El procés per a la tramitació d’aquest tipus de cursos requereix la signatura d’un conveni o contracte per part de la UPV i per part de l’entitat que sol·licita la formació. Els passos que cal seguir per a engegar aquest tipus de cursos són els següents:

  • Definició del curs i preparació del conveni que regularà les condicions econòmiques. Caldrà emplenar un conveni tipus i un annex amb la definició mínima requerida del curs. Si cal, el CFP podrà assessorar pel que fa als dubtes que s’hi plantegen, fins i tot, pel que fa a l’escriptura del conveni o contracte.
  • Lliurament de documentació al CFP amb una antelació mínima d’un mes abans del començament del curs per a la revisió i la tramitació posterior de les signatures.
  • Alta del curs a través del portal de formació permanent en la intranet de la UPV.
  • Signatura per part de l’empresa.
  • Signatura per part de la Universitat.
  • Lliurament al CFP de còpies i alta del conveni.

EMAS upv