- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

50 places
(2024/2025)

Introducció

L'enginyeria mecatrònica representa la fusió de tecnologies com el control, la mecànica, l'electricitat, l'electrònica o la informàtica, que permeten abordar els reptes en enginyeria que suposen les noves màquines intel·ligents. És una elecció natural per a explicar un procés que té com a propòsit, des de l'origen, la creació de productes avançats i sistemes d'enginyeria indissolublement vinculats per la combinació sinèrgica de les tecnologies mecànica, electrònica, de control i informàtica.

Aquest terme és encunyat per la indústria japonesa en la dècada del 1970 -època de desenvolupament dels primers robots industrials- i té, entre altres antecedents immediats, la investigació en l'àrea de la cibernètica, les màquines de control numèric, els manipuladors i els autòmats programables. Avui dia, robòtica ha passat a ser considerat com un terme genèric; això no obstant, des d'un punt de vista formal, podria considerar-se com un subconjunt de la mecatrònica. En molts aspectes, la mecatrònica és hereva dels denominats sistemes electromecànics o dels sistemes d'automatització i control.

Objectius

L'objectiu fonamental del Màster Universitari d'Enginyeria Mecatrònica és oferir als estudiants una formació integral en enginyeria mecatrònica, incloent l'anàlisi, el disseny i la implementació de sistemes mecatrònics en entorns industrials; que aquests alumnes adquirisquen una capacitat de desenvolupament, i fins i tot d'investigació, en enginyeria mecatrònica i en les metodologies i tecnologies que permetran la creació de productes i sistemes d'enginyeria definits per la combinació sinèrgica de les tecnologies mecànica, electrònica, elèctrica, de control i informàtica.

L'interès professional del títol proposat ve donat per la creixent necessitat de les empreses de contractar enginyers amb un perfil multidisciplinari. Les empreses solen queixar-se de l'excessiva especialització dels enginyers i de l'esforç que han d'invertir en la formació d'aquests. Els titulats d'aquest Màster podrien aportar una millora als processos productius, eliminant ineficiències i augmentant la competitivitat. L'enginyer mecatrònic es distingeix per la capacitat inventiva i l'originalitat, a més de per l'habilitat per a dirigir equips interdisciplinaris de treball; posseeix una actitud emprenedora i de lideratge, i s'adapta amb creativitat als canvis que s'esdevinguen. L'enginyer mecatrònic gaudeix d'un alt sentit d'organització, cosa que li genera una alta capacitat d'anàlisi i de síntesi, la qual el mena a transformar els seus coneixements i els elements físics que té a l'abast en instruments intel·ligents.

Dirigit a

Graduats, enginyers o llicenciats en els títols oficials següents: Grau en Enginyeria d'Automàtica i Electrònica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria Industrial (totes les orientacions), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial. També poden ser admesos en el Màster candidats d'altres titulacions relacionades sempre que aquests, a criteri de la comissió acadèmica, acrediten coneixements suficients dels àmbits següents: automàtica, mecànica, electrònica i informàtica, així com els fonaments físics (electricitat i mecànica) i els fonaments matemàtics.

Criteris d'admissió

D'acord amb la normativa d'accés als ensenyaments oficials de màster reflectida en l'article 16 del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1.393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per a accedir als ensenyaments oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre títol expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'espai europeu d'educació superior que faculte en aquest espai per a l'accés a ensenyaments de màster.

Així mateix, hi poden accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, després que la universitat haja comprovat que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculte, al país expedidor del títol, per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió de la persona interessada, ni el reconeixement d'aquest títol a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny

Participants

Departament d'Enginyeria Elèctrica, Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica, Departament d'Enginyeria Electrònica, Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials, i Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors de la Universitat Politècnica de València


EMAS upv