- -
UPV
 

Descripció

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports + Transport, Territori i Urbanisme Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'enginyeria civil proporciona solucions sostenibles als problemes d'integració de les infraestructures amb el medi ambient i la societat. La planificació de les ciutats i els seus serveis, el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres, la defensa de les costes i platges, la seguretat enfront de riuades i terratrèmols, el disseny i la construcció de ponts, túnels, preses i ports o la gestió integrada de projectes i obres constitueixen les activitats més habituals de l'enginyeria civil.

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MUECCP) habilita per a l'exercici de la professió regulada de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Les persones titulades en ECCP per la UPV han aconseguit històricament una preparació altament reconeguda per la societat, en la qual es combina el rigor tècnic amb el desenvolupament de la creativitat, la interdisciplinarietat i el respecte pel medi ambient.

El creixement econòmic, l'evolució de la societat i les expectatives de desenvolupament territorial originen una demanda de funcionalitat, qualitat i sostenibilitat del transport i de la ciutat. La creixent necessitat que l'activitat social i econòmica siga sostenible ambientalment, socialment i econòmicament demanda una millora constant de la concepció funcional de les infraestructures i la seua qualitat, dels serveis que presten i de la concepció de la ciutat i el territori on s'implementen. El Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme (MUTTU) aprofundeix en el coneixement connex en les matèries d'urbanisme i territori, així com en els seus sistemes de transport, tant terrestre com marítim. En les primeres, fonamentalment aprofundeix en els aspectes relacionats amb la planificació; quant al transport, a més dels aspectes de caràcter planificador, s'avança en aspectes de disseny, explotació i gestió.

Per tant, un alumne o alumna que vulga adquirir les competències professionals per a exercir com a enginyera o enginyer de Camins, Canals i Ports i, a més, vulga una especialització professional o investigadora en enginyeria del transport, el territori i l'urbanisme, té en aquesta oferta acadèmica de doble màster l'oportunitat de rebre una formació integral que li aporte l'habilitació professional de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports i una forta especialització en aquests camps.

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters mitjançant una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. Així, un estudiant del MUECCP, en lloc de cursar els 120 ECTS del màster MUECCP i els 75 ECTS del màster MUTTU, cursarà, en conjunt, entre 157,5 i 171 ECTS, que representa així un estalvi de 37,5 i 24 ECTS, segons el cas. La càrrega lectiva total la fixa l'itinerari concret a cursar per l'estudiant, que al seu torn depèn de la via d'accés al MUECCP.


EMAS upv