- -
UPV
 

Grau en Biotecnologia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

El Grau en Biotecnologia pretén formar professionals que siguen capaços d'investigar, innovar, desenvolupar i millorar processos, eines i materials biotecnològics en les àrees de la sanitat, l'alimentació, l'agricultura, la ramaderia i l'aqüicultura, la producció forestal, l'energia, el medi ambient i la indústria.

Eixides professionals

La biotecnologia mostra un alt grau d'internacionalització i és freqüent la mobilitat de professionals i estudiants. Moltes universitats de prestigi internacional imparteixen estudis de biotecnologia. Els programes d'intercanvi (Erasmus i altres de similars) permeten la realització d'estades en altres universitats. L'ETSEAMN té convenis amb un gran nombre d'institucions a fi que els estudiants de biotecnologia puguen cursar-hi una part dels seus estudis.

Mobilitat internacional i pràctiques

Hi ha més de 700 empreses biotecnològiques a Espanya, i més de 50 se situen a la Comunitat Valenciana. A més, moltes altres empreses dels sectors sanitari, agroalimentari, ambiental i químic fan activitats biotecnològiques. El alumnat podrà realitzar pràctiques en aquestes empreses, com també en hospitals i centres de recerca.

Continuació d'estudis

El Grau en Biotecnologia permet l'accés als màsters universitaris impartits per la UPV següents: Biotecnologia Biomèdica; Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes; i Millora Genètica Vegetal.

A més, es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellació adients.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv