- -
UPV
 

Grau en Biotecnologia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Biotecnologia

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 12,77
(2023/2024)

100 places
(2024/2025)

Presentació del grau

El Grau en Biotecnologia pretén formar professionals que siguen capaços d'investigar, innovar, desenvolupar i millorar processos, eines i materials biotecnològics en les àrees de la sanitat, l'alimentació, l'agricultura, la ramaderia i l'aqüicultura, la producció forestal, l'energia, el medi ambient i la indústria.

Eixides professionals

Els àmbits professionals en què pot treballar un graduat en Biotecnologia inclouen la indústria sanitària, farmacèutica, agropecuària, agroalimentària, forestal, mediambiental i química, així com la investigació en universitats i centres d'investigació públics i privats, en hospitals i en empreses. A més, amb la formació complementària necessària, la persona graduada pot dedicar-se a la docència universitària, i també en ensenyament secundari i la formació professional.

Mobilitat internacional i pràctiques

La biotecnologia és una disciplina amb un alt grau d'internacionalització i és freqüent la mobilitat de professionals i estudiants. Moltes universitats de prestigi, tant a Europa com en altres països, imparteixen estudis de biotecnologia. Els programes d'intercanvi (Erasmus i altres de semblants) permeten la realització d'estades en altres universitats. L'ETSEAMN té convenis amb un important nombre d'institucions perquè els estudiants de Biotecnologia puguen cursar allí part dels estudis.

Hi ha més de 700 empreses biotecnològiques a Espanya, de les quals més de 50 estan ubicades a la Comunitat Valenciana. A més d'aquestes, moltes altres empreses dels sectors sanitari, agroalimentari, ambiental i químic realitzen activitats biotecnològiques. L'alumnat prodrà fer pràctiques en aquestes empreses, com també en hospitals i centres d'investigació.

Continuació d'estudis

El Grau en Biotecnologia permet l'accés als màsters universitaris impartits per la UPV següents: Biotecnologia Biomèdica; Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes; i Millora Genètica Vegetal.

A més, es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellació adients.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
61,50 132,00 34,50 0,00 12,00 240,00

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv