- -
UPV
 
24/01/20
Notícia
Convocatòria AVI Annex II Agents d'Innovació

Convocatòria de l'Agència Valenciana de la Innovació, Annex II, línia 1 d'Agents d'innovació.

En la convocatòria de l'Agència Valenciana de la Innovació, es recull en l'Annex II, la línia 1 d'Agents d'innovació, l'objectiu de la qual és la contractació de persones la funció de les quals serà afavorir la investigació aplicada i orientada a resultats, el transvasament del coneixement cap a les empreses, així com promoure una col·laboració estable i a llarg termini entre els universos industrial/empresarial i científic/universitari.

Segons indica la convocatòria la Universitat pot presentar fins a 3 sol·licituds en aquesta línia. Amb la finalitat que la Universitat puga seleccionar les propostes, les persones interessades en aquesta convocatòria, hauran d'enviar abans del 5 de febrer a les 14.00 h, la següent documentació:

- Memòria segons el format normalitzat de la AVI. Únicament s'ha d'emplenar l'apartat A “Característiques del Projecte” (Enviar amb signatura digital al correu ayudaspublicas@sgi.upv.es )

Només es podrà presentar una proposta per investigador/a responsable.

La priorització de les sol·licituds s'efectuarà tenint en compte en primer lloc les sol·licituds de caràcter institucional i de caràcter transversal entre diferents grups d'investigació, que prevegen un alt impacte de l'actuació en el grau d'activitat d'I+D+i global de la universitat.

Per al cas de grups d'investigació i/o estructures es tindrà en compte l'últim VAIP vigent (2018) com a criteri de priorització.

Serà requisit que la motivació de la proposta estiga alineada amb els reptes i solucions identificats pel Comité Estratègic d'Innovació (CEI) de la AVI i l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana (RIS3CV), així com polítiques mediambientals i socials.


EMAS upv