- -
UPV
 
Naturalesa i funcions
Secretaría General Claustre Universitari Naturalesa i funcions  ...

a) Elaborar i reformar els Estatuts de la Universitat, a proposta del
Consell de Govern o d¿un terç dels claustrals.
b) Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rector en els
termes fixats en aquests Estatuts.
c) Elegir els seus representants en el Consell de Govern.
d) Elegir i, si s¿escau, revocar el defensor universitari, com també
la recepció del seu informe anual.
e) Aprovar el reglament orgànic del defensor universitari, a proposta
del Consell de Govern.
f) Debatre l¿informe anual del rector relatiu a la situació de la Universitat.
g) Formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals.
h) Aprovar el seu propi reglament de funcionament intern

El Claustro será convocado por el rector al menos una vez al año
y cuando lo solicite el Consejo de Gobierno o, al menos, un tercio de los claustrales, incluyendo, en su caso, en el orden del día las propuestas de los solicitantes de la convocatoria.

Més informació als articles 47, 48, 49 i 50 dels Estatutos de la UPV.

EMAS upv