- -
UPV
 
Servei d'Aplicacions
Té la responsabilitat de donar suport a l'automatització del sistema d'informació corporatiu; de la mateixa manera, col·labora en la planificació i modernització dels processos administratius de la Universitat en els seus diferents serveis.

Els seus objectius són els de dissenyar, desenvolupar, documentar i mantenir quantes aplicacions de gestió es realitzen en l'ASIC. Com premissa principal, es proposa desenvolupar i implementar programari de qualitat, que satisfaci adequadament, dintre del termini i en la forma escaient, les demandes dels usuaris.

Per altra banda , tracta de facilitar els processos administratius als usuaris, ja siguen alumnes, personal o proveïdors. Per a això, desenvolupa aplicacions que permeten realitzar a través d'Internet no només consultes sinó també processos de gestió, i fins i tot tot tipus de pagaments.

Aquest suport es realitza principalment de les següents formes:
  1. En Col·laboració amb els propietaris dels processos (Unitats gestores i Òrgans Acadèmics) en l'anàlisi organitzativa dels mateixos abans de desenvolupar una solució informàtica.
  2. En el Desenvolupament d'aplicacions propies.
  3. En Col·laboració amb proveïdors externs en la seva anàlisi i disseny i implantació.
  4. Amb la Gestió de les incidències que es produïxen en l'ús de les aplicacions.

Tots els serveis que proporciona el Servei d'Aplicacions es basen en la infraestructura de xarxa, servidors i comunicacions corporatives, el que requereix una intensa col·laboració amb el Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació.