- -
UPV
 
 
APRENENTATGE PERMANENT

Utilitzar l’aprenentatge de manera estratègica, autònoma i flexible, al llarg de tota la vida, segons l’objectiu que es vulga assolir.

Aquesta competència està molt relacionada amb la idea de formar professionals reflexius, que no es conformen a reproduir de manera rutinària solucions ja conegudes, sinó que cerquen generar noves solucions o solucions adaptades a situacions noves. La pràctica reflexiva es recolza en tres pilars: l’acció o saber fer; el coneixement que desenvolupem sobre el nostre coneixement i el control que tenim sobre com usem el nostre coneixement en una activitat concreta.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Nivells de domini

NIVELL 2

Integrar les estratègies d'aprenentatge adquirides mitjançant una presa de decisions adaptada a cada context.

Indicadors:

  • Seleccionar les estratègies d'aprenentatge més adequades per a la disciplina
  • Plantejar preguntes pertinents qüestionant l'après.
  • Contrastar la forma pròpia d'organitzar el coneixement amb la dels altres a partir de crítiques, errors i febleses com una oportunitat d'aprenentatge.
  • Realitzar cerques eficaces d'informació.


EMAS upv