- -
UPV
 
 
APRENENTATGE PERMANENT

Utilitzar l’aprenentatge de manera estratègica, autònoma i flexible, al llarg de tota la vida, segons l’objectiu que es vulga assolir.

Aquesta competència està molt relacionada amb la idea de formar professionals reflexius, que no es conformen a reproduir de manera rutinària solucions ja conegudes, sinó que cerquen generar noves solucions o solucions adaptades a situacions noves. La pràctica reflexiva es recolza en tres pilars: l’acció o saber fer; el coneixement que desenvolupem sobre el nostre coneixement i el control que tenim sobre com usem el nostre coneixement en una activitat concreta.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Activitats formatives

Per al desenvolupament d'aquesta competència podem realitzar algunes de les següents activitats formatives:

 • Activitats grupalls
 • Estudi de casos
 • Contracte d'aprenentatge
 • Exposicions orals
 • Fòrums i debats
 • Joc i simulació
 • Lliçó magistral
 • Lectures
 • Portfoli
 • Pràctiques de laboratori
 • Preguntes
 • Problemes
 • Projectes
 • Redacció d'informes
 • Seminari
 • Visites externes


EMAS upv