- -
UPV
 
 
ANÀLISI I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Analitzar i resoldre problemes de manera efectiva, després d’identificar i definir els elements significatius que els constitueixen.

Els problemes són situacions noves que requereixen que els individus responguen amb comportaments nous. Resoldre un problema implica realitzar tasques que demanden processos de raonament més o menys complex i, en moltes ocasions, no simplement una acció associativa i rutinària. L’objectiu d’aquesta competència és, doncs, que l’alumne siga capaç d’aplicar procediments estructurats per a resoldre problemes i promoure així la seua capacitat d’aprendre, comprendre i aplicar coneixements de manera autònoma.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Procediments d'avaluació

Entre els possibles procediments d'avaluació d'aquesta competència, destaquem:

 • Redacció d'informe escrit individual o grupal
 • Observació
 • Autoavaluació
 • Avaluació entre iguals
 • Exposició oral
 • Portafolis
 • Proves de resposta curta
 • Proves d'execució

Quant als instruments d'avaluació d'aquesta competència es troben:

 • Rúbriques
 • Escales d'observació
 • Llistes de control

La metodologia d'avaluació hauria de respectar els següents paràmetres:

 • Avaluar el procés i no solament el resultat.
 • Incorporar l'actuació en l'equip de treball a l'avaluació de la resolució de problemes.
 • Contemplar la possibilitat d'autoavaluació i co-avaluació.
 • Avaluar sobre problemes multidisciplinaris.

EMAS upv