- -
UPV
 
 
APLICACIÓ I PENSAMENT PRÀCTIC

Aplicar els coneixements teòrics i establir el procés a seguir per a aconseguir determinats objectius, dur a terme experiments i analitzar i interpretar dades per a extraure conclusions.

L’estudiant, en la vida real, necessita preparació per a fer front a situacions en les quals no hi ha prou d’aplicar receptes o fórmules i en les quals les decisions o solucions que es proposen han d’estar argumentades i acomodar-se als recursos disponibles. En aquest sentit, aquesta competència desenvolupa la manera de pensar dirigida a l’acció, que permet adaptar-se a noves situacions, prendre decisions i, conseqüentment, ACTUAR.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Activitats formatives

Per al desenvolupament d'aquesta competència podem realitzar algunes de les següents activitats formatives:

 • Activitats grupals
 • Estudi de casos
 • Exposicions orals
 • Fòrums i debats
 • Joc i simulació
 • Pràctiques de laboratori
 • Preguntes
 • Problemes
 • Projectes
 • Redacció d'informes
 • Visites externes


EMAS upv