- -
UPV
 

Màster Universitari en Gestió Administrativa Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Gestió Administrativa

60 crèdits

Crèdit 12,79€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

30 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Gestió Administrativa de la UPV és un postgrau oficial de caràcter professionalitzador, que proporciona una formació especialitzada i integral, tant de caràcter teòric, com sobretot pràctic. La formació rebuda, juntament amb el títol oficial obtingut, capacita per a l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa. Les persones titulades en aquest Màster estan exemptes de les proves oficials que es convoquen anualment per a poder col·legiar-se en el Col·legi Oficial de Gestors Administratius. Aquesta col·legiació és un requisit imprescindible per a exercir la citada professió de gestora o gestor administratius.

El gestor o la gestora, com a professional especialitzat en tota mena de tràmits administratius, assessora i representa les persones físiques i jurídiques, gestionant els seus interessos davant les administracions públiques. En una època i context social amb nombroses i complexes interaccions de la ciutadania amb les diferents administracions públiques locals, autonòmiques i nacionals, la professió de gestora o gestor administratius ofereix un ampli camp d'ocupació.

Objectius

L'objectiu és proporcionar una formació integral, de caràcter professional, orientada a l'especialització com a gestor o gestora administratius.

Dirigit a

Aquesta titulació està dirigida a titulades i titulats que desitgen enfortir la seua qualificació professional amb vista a la inserció en el mercat de treball, en obtenir una titulació que representa en si mateixa un valor afegit.

Criteris d'accés/admissió

Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'espai europeu d'educació superior, que faculte en aquest per a l'accés als ensenyaments de màster.

Així mateix, hi podran accedir les persones titulades d'acord amb sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat d'homologar els seus títols, amb la comprovació prèvia per part de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Les sol·licituds d'admissió al Màster que complisquen els requisits d'accés seran avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster, de conformitat amb els criteris de valoració de mèrits i selecció següents:

a) Expedient
b) Correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència
c) Currículum

Entitats Col·laboradores

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València


EMAS upv