- -
UPV
 

Màster Universitari en Gestió Administrativa Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Gestió Administrativa

60 crèdits ECTS

Introducció

El Màster Universitari en Gestió Administrativa s'inscriu en la branca de Ciències Socials i Jurídiques, i és un títol habilitant per a l'exercici de la professió de gestora o gestor administratius. Amb aquest màster s'adquireixen les competències pròpies d'aquesta professió, a més de les competències transversals establides a la UPV.

Objectius

L'objectiu és proporcionar una formació integral, de caràcter professional, orientada a l'especialització com a gestor o gestora administratius.

Dirigit a

Aquesta titulació està dirigida a titulades i titulats que desitgen enfortir la seua qualificació professional amb vista a la inserció en el mercat de treball, en obtenir una titulació que representa en si mateixa un valor afegit.

Criteris d'accés/admissió

Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'espai europeu d'educació superior, que faculte en aquest per a l'accés als ensenyaments de màster.

Així mateix, hi podran accedir les persones titulades d'acord amb sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat d'homologar els seus títols, amb la comprovació prèvia per part de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.

Les sol·licituds d'admissió al Màster que complisquen els requisits d'accés seran avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster, de conformitat amb els criteris de valoració de mèrits i selecció següents:

a) Expedient
b) Correspondència de les competències de la titulació d'accés amb les del grau de referència
c) Currículum

Entitats Col·laboradores

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València


EMAS upv