- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer

Assegurança escolar

Tots els alumnes universitaris paguen automàticament en la matrícula una xicoteta quantitat en concepte d'assegurança escolar. Aquesta quota converteix l'alumne en assegurat i, si ho necessita, té dret a la protecció que l'assegurança ofereix en cas de malaltia, d'accident o d'infortuni familiar.


A qui protegeix l'assegurança?

Als universitaris espanyols matriculats de manera oficial fins als 28 anys d'edat (en tot cas, la cobertura cobreix fins que acaba el curs acadèmic en què compleixen aquesta edat). Els estudiants que són titulars d'una cartilla de la seguretat social han de fer ús d'aquesta per als casos de malaltia o accident i han de recórrer a l'assegurança escolar en cas d'infortuni.


Als alumnes d'Hispanoamèrica, Andorra, Filipines, Brasil, Síria, Jordània, Guinea, el Marroc, l'Iraq, Suïssa, Amèrica del Nord, Algèria, Haití, tots els països de la Unió Europea i, en general, als estudiants de països amb els quals hi ha un conveni.


Prestacions

En cas d'accident produït com a resultat d'activitats relacionades exclusivament amb la condició d'estudiant. Hi inclou l'assistència medicofarmacèutica completa, l'hospitalització, les intervencions quirúrgiques i la indemnització econòmica en cas d'incapacitat o mort, segons les circumstàncies.


Per a les intevencions de cirurgia programades o d'urgència. Comprèn totes les despeses derivades del diagnòstic, l'hospitalització i les despeses de quiròfan, amb algunes excepcions. Si l'alumne vol utilitzar els serveis de metges i d'hospitals no concertats, l'assegurança paga les quantitats màximes establertes a les tarifes i l'alumne se'n fa càrrec de la diferència.


En casos d'esquizofrènia, toxicomania i psicopaties greus amb internament i durant un període màxim d'un any. Hi inclou l'assistència postinternament durant un període de sis mesos, amb possibilitat de pròrroga.


Per a patologies com la tuberculosi pulmonar i òssia. Comprèn l'hospitalització durant un període màxim de tres anys.


En serveis de tocologia. Hi inclou l'assistència a l'estudianta durant la gestació i el part.


En els supòsits d'infortuni familiar, és a dir, per defunció del cap de família o per fallida de l'economia familiar (no s' entén com a tal la insuficiència permanent de recursos per a pagar els estudis). L'alumne rep una ajuda durant el nombre de cursos naturals que li resten per a acabar els estudis. Els estudiants estrangers n'estan exclosos.


En temes de rehabilitació. Comprèn les despeses de rehabilitació que es deriven d'un accident escolar o de cirurgia, amb un límit de 30 sessions.


Segons els casos, es poden considerar prestacions de fisioteràpia, cobaltoteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, diàlisi i cirurgia maxil·lofacial.


Web del Ministeri Web del Ministeri (obri nova finestra)


Recomanacions

En cas de necessitar assistència, l'alumne ha d'acudir en primera instància i sempre que siga possible al Centre de Salut Laboral Juana Portaceli de la UPV, el qual està obert de 8 a 20 hores.


Als centres concertats es demana a l'alumne que mostre el seu DNI i el justificant del pagament de la matrícula. A més, en alguns casos, l'estudiant ha d'emplenar un imprès oficial que pot recollir a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i al Centre de Salut Laboral Juana Portaceli, i annexar-hi altres documents específics de cada situació (certificat mèdic de baixa, part d'accident, certificat de defunció, documents que justifiquen la ruïna familiar, informes mèdics corresponents, etc.).


En cas de dubte, convé contactar amb el Centre de Salut Laboral Juana Portaceli de la UPV al telèfon 963 87 74 07.


UPV
UPV
UPV

EMAS upv