- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

L'ocupació principal de l'especialista en hortofructicultura i jardineria és assessorar, posar en marxa i mantenir els cultius hortofructícoles per a millorar el seu rendiment i que els productes no tinguen deterioraments anòmals. També s'encarrega de l'assessorament tècnic en el camp de la jardineria. Aquesta especialitat és l'única que atorga en l'àmbit universitari espanyol titulació oficial en matèria de jardineria.
 


Competències professionals 

L'enginyer tècnic agrícola, especialitat en hortofructicultura i jardineria està capacitat per a desenvolupar les activitats següents: • Planificació, gestió i assessorament en la producció de cultius de regadiu, hortes i fruiters en explotacions agrícoles i produccions ecològiques.
 • Disseny i assessorament en sistemes de reg, i en embassaments reguladors de reg.
 • Planificació i supervisió de la sembra, poda, regadiu, i recol·lecció.
 • Assessorament, preparació d'informes tècnics, elaboració de projectes i control de qualitat; avaluació i estudis de l'impacte mediambiental, i mesuraments, valoracions, taxacions i peritatges.
 • Gestió i tractament de residus; prevenció i tractament de plagues i malalties que afecten les plantes i animals, i el seu estudi genètic.
 • Disseny i manteniment de zones verdes (parcs, jardins, espais esportius) en nuclis urbans.
 • Disseny d'explotacions, instal·lacions, construcció i direcció d'obra.

Eixides laborals 

L'enginyer tècnic agrícola amb especialitat en hortofructicultura i jardineria treballaria fonamentalment en els àmbits laborals següents:
  • Sector privat: sol desenvolupar la seua activitat en explotacions hortícoles i fructícoles (de cultius de regadiu, hortes i fruiters), en centrals hortofructícoles, vivers (d'arbres, arbustos i flors), empreses de regs i jardineria, i en general en societats, cooperatives i empreses familiars del sector. Té treball, a més, en tot tipus d'empreses de sectors relacionats: empreses de maquinària agrícola, de construccions agroindustrials (hivernacles, naus agrícoles i ramaderes, etc.), agroquímiques (fàbriques de pinsos, fertilitzants, etc.), de reg i jardineria, d'alimentació (cellers, fàbriques de gelats, sucs, lactis, etc.), empreses conserveres. També poden actuar com a consultors i auditors.
 • Exercici lliure de la professió: està dirigit fonamentalment a la realització i l'execució de projectes, consultoria, valoracions i peritatges, i disseny de plantes de producció en empreses familiars i cooperatives. També poden treballar com a auditors i consultors.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció de Fusta i Moble; Producció per Mecanitzat; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústria de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstic i Cautxú; Adobs, i Salut Ambiental.

L'alumne que opte per aquesta especialitat ha de tenir inquietuds per l'agronomia, bona predisposició per a la física, la biologia i, en general, per tot allò que es relaciona amb la natura.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer en Organització Industrial, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació: Enginyer Agrònom; Llicenciat en Ciències Ambientals; Enginyer Forestal, i Llicenciat en Enologia.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes que tinguen aprovats més de la meitat dels crèdits de la carrera podran fer, a través dels programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica i empreses i institucions, pràctiques que completen la seua formació.
 


Així mateix, la formació pot completar-se amb estades a l'estranger a través de beques d'intercanvi acadèmic amb universitats europees i americanes que gestiona el Vicerectorat d'Alumnat i Serveis a l'Estudiant de la UPV.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Pretecnològic
3r curs Complements Bàsic Científic
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 60 49,5 21
obligatòries 4,5 12 25,5
optatives 9 16,5
lliure elecció 11,25 11,25
totals 64,5 81,75 74,25

Distribució de crèdit


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 13,5
Biologia i Botànica 9
Fonaments Físics de l'Enginyeria 12
Fonaments Químics de l'Enginyeria 12
Tècniques de Representació 4,5
Anglés 4,5
Ecologia 4,5
Edafologia i Climatologia 4,5
Topografia. 4,5
Genètica i Millora Vegetal 6
Economia 7,5
Fitotècnia 6
Motors i Maquinària Agrícola 6
Anàlisi Agrícola 6
Enginyeria Rural I 6
Cultius Llenyosos 7,5
Cultius Hortícoles i Intensius 6
Protecció de Cultius 6
Jardineria i Paisatgisme 10,5
Citricultura 7,5
Projectes 6
Estudi d'Impacte Ambiental 4,5
Enginyeria Rural II 6
Disseny d'Experiments 6
Cultius Herbacis Extensius 6
Projecte final de carrera 4,5

EMAS upv