- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

En aquesta especialitat de recent creació en la nostra escola, s'estudia la fabricació i utilització de la maquinària agrícola a fi d'aconseguir un major rendiment en les explotacions agrícoles. Al mateix temps es forma l'alumne en les tecnologies i tècniques necessàries per a l'elaboració i la reparació de la maquinària. S'inclou l'estudi (planificació i disseny) de les construccions associades amb les explotacions agrícoles com ara magatzems, assecadors, sitges, estables, etc. Es forma els alumnes, a més, per a poder dur a terme peritatges en cas de litigis o accidents.
 


Competències professionals 

L'enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals, està capacitat per a desenvolupar les activitats següents: • Disseny, planificació i construcció de qualsevol tipus d'edificacions per a ús agrícola, i fabricació i utilització de maquinària agrícola.
 • Disseny d'explotacions, instal·lacions, construcció i direcció d'obra agrícola.
 • Avaluació i estudis d'impacte mediambiental; màrqueting, control de qualitat, assessorament i elaboració de projectes, i mesuraments, valoracions, taxacions i peritatges.

Eixides laborals 

L'activitat professional d'aquests titulats pot desenvolupar-se en els àmbits laborals següents:
  • Sector privat: solen desenvolupar l'activitat en empreses de construccions i instal.lacions agroindustrials (hivernacles, naus agrícoles, etc.), de fabricació i utilització de maquinària agrícola, i en general en explotacions agrícoles i ramaderes, en societats, cooperatives i empreses familiars del sector. Tenen treball en tot tipus d'empreses d'altres sectors relacionats: agroquímiques (fàbriques de pinsos, fertilitzants, etc.), de l'alimentació (cellers, fàbriques de gelats, sucs, lactis, etc.), conserveres, de regs i jardineries, etc. També poden actuar com a consultors i auditors.
 • Exercici lliure de la professió: dirigit fonamentalment a la realització i execució de projectes, consultoria i peritatge, i disseny de plantes de producció en empreses familiars i cooperatives. També poden treballar com a auditors i consultors.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.
 • Investigació, desenvolupament i innovació:: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció, Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció de Fusta i Moble; Producció per Mecanitzat; Realització i Plans d'Obra, Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins, Indústria de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstic i Cautxú; Adobs, i Salut Ambiental.

Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer Agrònom; Enginyer Forestal; Enginyer en Organització Industrial, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació: Llicenciat en Enologia, i Llicenciat en Ciències Ambientals.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes que tinguen aprovats més de la meitat dels crèdits de la carrera podran fer, a través dels programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de València i empreses i institucions, pràctiques que completen la seua formació.
 


Així mateix, la formació pot completar-se amb estades a l'estranger a través de beques d'intercanvi acadèmic amb universitats dins i fora d'Europa que gestiona el Vicerectorat d'Alumnat i Serveis a l'Estudiant de la UPV.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Pretecnològic
3r curs Complements Bàsic Científic
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 45 49,5 22,5
obligatòries 13,5 27 19,5
optatives 4,5 16,5
lliure elecció 11,25 11,25
totals 63 87,75 69,75

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Biologia 4,5
Anglés 4,5
Química General 4,5
Fonaments Físics de l'Enginyeria 13,5
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 13,5
Tècniques de Representació 4,5
Geologia Geodinàmica 4,5
Ecologia 4,5
Edafologia i Climatologia 4,5
Investigació Operativa 4,5
Economia Agrària i Valoració 7,5
Fitotècnia 7,5
Materials i Resistència de Materials 9
Motors i Maquinària Agrícola 6
Topografia 4,5
Cultius Herbacis 4,5
Indústries Agràries 6
Maquinària Agrícola II 6
Mecànica de Sòls i Fonamentacions 6
Disseny, Càlcul d'Estructures i Construcció 6
Electrotècnia 6
Fructicultura 4,5
Hidràulica 7,5
Producció Animal 4,5
Projectes 6
Ampliació de Topografia 6
Mecanització Agrària 4,5
Regs i Drenatges 4,5
Estudi d'Impacte Ambiental 4,5
Projecte final de carrera 4.5

EMAS upv