- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

Aquesta especialitat té com a objectiu oferir una formació acadèmica que incloga tots els aspectes relacionats amb la indústria agroalimentària, des de la tecnologia dels aliments i la indústria agrícola fins a la gestió d'empreses agroalimentàries quant a projectes, planificació, producció i màrqueting dels productes.
 


Competències professionals 

L'enginyer tècnic agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentaries, està capacitat per a desenvolupar les activitats següents: • Gestió en les indústries agroalimentàries (de transformació de productes agraris en aliments de consum).
 • Control de producció, qualitat, transport i distribució de productes agroalimentaris.
 • Millores en les tecnologies aplicades a la indústria agroalimentària.
 • Disseny d'explotacions, construcció i direcció d'obra en la indústria agroalimentària.
 • Avaluació i estudis d'impacte mediambiental.
 • Mesuraments, valoracions, taxacions i peritatges.
 • Projectes relacionats amb les instal.lacions i màrqueting.

Eixides laborals 

La titulació d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, faculta l'alumne a exercir la seua professió en els àmbits laborals següents:
  • Sector privat: solen desenvolupar la seua activitat en explotacions agroalimentàries (cellers, fàbriques de gelats, sucs, lactis, empreses càrnies, assecadors, empreses conserveres, etc.) i, en general, en societats, cooperatives i empreses familiars del sector. Tenen treball, a més, en tot tipus d'empreses d'altres sectors relacionats: empreses de maquinària agrícola, de construccions agroindustrials (hivernacles, naus agrícoles i ramaderes, etc.), agroquímiques (fàbriques de pinsos, fertilitzants, etc.), de regs i jardineria. També poden actuar com a consultors i auditors.
 • Exercici lliure de la professió: està dirigit fonamentalment a la realització i l'execució de projectes, consultoria i peritatge, i disseny de plantes de producció en empreses familiars i cooperatives. També poden treballar com a auditors i consultors.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció de Fusta i Moble; Producció per Mecanitzat; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Producció Aqüícola; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústria de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstic i Cautxú; Adobs, i Salut Ambiental.

Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer en Organització Industrial, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació: Enginyer Agrònom; Llicenciat en Ciències Ambientals; Enginyer Forestal, i Llicenciat en Enologia.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes que tinguen aprovats més de la meitat dels crèdits de la carrera podran fer, a través dels programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de València i empreses i institucions, pràctiques que completen la seua formació.
 


Així mateix, la formació es pot completar amb estades a l'estranger a través de beques d'intercanvi acadèmic amb universitats europees i americanes que gestiona el Vicerectorat d'Alumnat i Serveis a L'Estudiant de la UPV.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Pretecnològic
3r curs Complements Bàsic Científic
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 63 49,5 10,5
obligatòries 4,5 21 24
optatives 25,5
lliure elecció 11,25 11,25
totals 67,5 81,75 71,25

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Biologia 6
Anglés 4,5
Fonaments Químics de l'Enginyeria 12*
Fonaments Físics de l'Enginyeria 13,5*
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria 13,5*
Tècniques de Representació 4,5
Microbiologia 4,5
Ecologia 4,5
Edafologia i Climatologia 4,5
Anàlisi d'Aliments 6
Economia Agrària i Valoració 9
Fitotècnia 6
Operacions Bàsiques 6
Motors i Maquinària Agrícola 6
Topografia 4,5
Conservació d'Aliments 6
Cultius Industrials 4,5
Primeres Matèries d'Origen Animal 4,5
Fonaments dels Processos Industrials 6
Enginyeria del Medi Rural I 6
Protecció de Cultius 6
Enginyeria del Medi Rural II 6
Tecnologia Postrecol·lecció 6
Tecnologia del Fred 6
Projectes 6
Control de Qualitat 6
Estudi de l'Impacte Ambiental 4,5
Projecte final de carrera 4,5

*Anuales


EMAS upv