- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Químic (titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Químic es crea amb caràcter oficial l'any 1992 i s'implanta a la Universitat Politècnica de València en el curs 1993-1994, com a títol adscrit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials, que tradicionalment impartia, entre altres, l'especialitat de Química del títol d'Enginyer Industrial.
 


Aquest nou títol oficial d'Enginyeria Química correspon a una titulació existent en tots els països desenvolupats del nostre entorn i per tant a un àmbit d'actuació ben definit i reconegut internacionalment.
 


L'enginyer químic és un professional amb amplis coneixements de química i les seues aplicacions industrials, i amb capacitat tècnica per a concebre, projectar, executar, mantenir i controlar processos químics i, en general, tots els aspectes industrials relacionats amb aquests processos, que lideren el progrés i la innovació tecnològica de les empreses del sector químic.
 


La carrera té uns sòlids fonaments científics en els primers cursos i adquireix un clar perfil d'enginyeria al llarg del pla d'estudis.
 


A partir del segon cicle la titulació ofereix dos blocs d'intensificació: • Processos: dóna una formació molt general i que correspon a l'àmbit d'actuació típica de l'enginyer químic internacionalment reconegut.
 • Medi Ambient: prepara professionals per a donar solució a problemes mediambientals i també per a millorar processos industrials per tal de minimitzar l'impacte mediambiental.

Competencies professionals 

L'enginyer químic posseeix un perfil orientat a l'exercici de les activitats següents: • Desenvolupament de projectes, construcció i instal·lació, manteniment, producció i explotació de plantes químiques.
 • Control i gestió de la qualitat de qualsevol classe de processos químics i els seus productes.
 • Inspecció tècnica.
 • Direcció i gestió d'empreses del sector químic, així com dels distints departaments que la conformen.
 • Treballs de simulació i control de processos químics.

Eixides laborals 

L'activitat de l'enginyer químic es desenvolupa en els àmbits laborals següents: • Sector privat: poden exercir la seua activitat en una gran varietat d'indústries que incorporen en les seues cadenes de producció productes químics, bioquímics o de transformació. El seu destí tradicional és en sectors com el petroquímic o els plàstics, però a més de la indústria química i els seus derivats, també poden treballar en sectors que s'hi relacionen, com l'agroalimentari, la bioenginyeria, el farmacèutic, el cosmètic, les energies alternatives, els reciclats, el medi ambient, la qualitat i els materials avançats. A més, poden desenvolupar la seua activitat en empreses de serveis, consultoria i enginyeria.

 • Exercici lliure de la professió: creació de consultories i assessories per a donar serveis tant a l'administració pública com a les empreses privades. Consultoria mediambiental, seguretat i higiene o gestió de la qualitat. Disseny de projectes per a instal.lacions relacionades amb processos químics.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local en àrees d'indústria, sanitat, consum, medi ambient, hospitals, laboratoris, etc.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: Institut Nacional de Toxicologia, hospitals i altres centres públics de R+D. Investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.


 • Cicles Formatius de Grau Superior: Indústries de Procés de Pasta i Paper; Indústries de Procés Químic; Plàstics i Cautxú, i Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins.

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Sense complements de formació:  Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.

L'ETSEI per a tots aquests casos estableix un estricte límit de places d'ingrés.
 


L'Enginyeria Química, com totes les titulacions d'enginyeria de cicle llarg, és una carrera que demana un alt nivell d'esforç personal i dedicació a l'estudi.
 


Requereix capacitat de treball, constància en l'estudi i també dots per a l'eficaç organització del treball al llarg dels estudis. L'estudiant ha de posseir una bona combinació d'habilitats per al raonament abstracte i capacitat per al plantejament i la solució de problemes concrets d'enginyeria.
 


Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments; Llicenciat en Ciències Ambientals; Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer de Materials; Enginyer d'Organització Industrial, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació: Llicenciat en Enologia.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola té múltiples convenis de col·laboració amb empreses i organismes on els nostres alumnes fan pràctiques professionals que en molts casos conformen el seu projecte fi de carrera i sempre desenvolupen la seua formació.
 


També disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'Escola amb prestigioses universitats europees, dels Estats Units o del Japó.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r cicle
1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs cuat. A Tecnològic / Tec. especialitzat
2n cicle
3r curs cuat. B Tecnològic / Tec. especialitzat
4t curs Tecnològic especialitzat
5é curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Matemàtica Aplicada 22 6 5
Química Orgànica / Inorgànica 18,5 11,5 4,5
Expressió Gràfica en l'Enginyeria 11,5
Física Aplicada 11,5 6
Llenguatges i Sistemes Informàtics 7
Projectes d'Enginyeria 4,5 12
Enginyeria Química 23,95 36,75 23,5 13
Màquines i Motors Tèrmics 2,25 9,25 4
Estadística i Investigació Operativa 6
Mecànica de Fluids 6
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 10,5
Organització d'Empreses 7,5
Enginyeria Elèctrica 6
Enginyeria Hidràulica 5
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 3
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 6
Tecnologia Electrònica 3
Enginyeria de la Construcció 3
Lliure elecció + optativa d'intensificació 14 14 18 41,5

Els continguts s'indiquen per la seua càrrega docent expressada en crèdits (un crèdit equival a 10 hores).


EMAS upv