- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer d'Organització Industrial (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer d'Organització Industrial, partint d'una base tècnica, dota l'alumne d'amplis coneixements en el camp de la gestió i amb capacitat per a coordinar, programar, planificar, dirigir i controlar tota classe d'indústries des del punt de vista de l'organització. Consta de 150 crèdits d'aula distribuïts en quatre semestres, i ofereix els blocs d' intensificació següents: • Qualitat: s'impartiran les assignatures de Comportament Organizatiu i Dret; Control Estadístic de Qualitat, i Gestió de Qualitat.
 • Noves tecnologies: s'impartiran les assignatures de Fabricació Assistida per Ordinador i Sistemes Avançats de Fabricació, Gestió de Sistemes Avançats de Fabricació i Robòtica en Producció.
 • Logística i distribució: s'impartiran les assignatures d' Enginyeria del Transport, Manutenció i Emmagatzematge, i Seguretat i Higiene en el Treball.
 • Tecnologia tèxtil: s'impartirà l' assignatura de Tecnologia Tèxtil.

Competències professionals 

La titulació d'Enginyer d'Organització Industrial ofereix als titulats un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Planificar i dirigir l'automatització de processos industrials; gestionar les adquisicions de sistemes productius, renovar i mantenir els equips industrials i introduir noves tecnologies; programar i controlar la producció, i portar la planificació empresarial i, en general, la política i tecnologia industrials de l'empresa.
 • Coordinar equips de treball; definir plans estratègics; dissenyar llocs de treball; gestionar recursos humans, i organitzar sistemes d'informació.
 • Efectuar una gestió logística integral; realitzar estudis de mercat, i avaluar econòmicament i financerament els projectes i les actuacions.
 • Realitzar una gestió mediambiental de l'empresa.


Eixides laborals 

L'enginyer d'organització industrial està capacitat per a desenvolupar la seua professió en diversos sectors:
  • Sector privat: empreses de qualsevol sector d'activitat, especialment les del sector industrial que requereixen directius amb una àmplia formació tècnica, com són les de mecànica, automoció, electrònica, metal·lúrgia, comunicacions, informàtica, cibernètica, química, tèxtil, aeronàutica, naval, etc.
 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics, inspectors o caps de servei en àrees d'indústria i de comerç, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola té múltiples convenis de col·laboració amb empreses i organismes on els nostres alumnes fan pràctiques professionals que en molts casos conformen el seu projecte de fi de carrera i sempre desenvolupen la seua formació.
 


També disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'Escola amb prestigioses universitats europees, dels Estats Units o del Japó.
 


Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Arquitecte Tècnic, Enginyer de Telecomunicacions; Enginyer d'Informàtica; Enginyer de Camins, Canals i Ports; Enginyer Agrònom; Enginyer de Forest; Enginyer Químic; Enginyer Aeronàutic; Enginyer Tècnic en Disseny Industrial i qualsevol enginyer tècnic excepte els enginyers tècnics industrials.
 • Sense complements de formació:  Enginyer Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Tèxtil; i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica.

A la mateixa ETSEI es poden cursar les assignatures complementàries.
 


Estructura del pla d'estudis 

2n cicle
1r curs Tecnologies Bàsiques, Gestió i Organització de la Producció
2n curs Especialització en Gestió i Organització

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs
Organització d'Empreses 46,75
Enginyeria Química 3,25
Enginyeria de la Construcció 6,5
Estadística i Investigació Operativa 6
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6
Enginyeria Elèctrica 3,75
Projectes d'Enginyeria 12
Màquines i Motors Tèrmics 3,75
Enginyeria dels Processos de Fabricació 4,25
Optatives/lliure elecció 2,75 55

EMAS upv