- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial té un perfil especialista en els camps tecnològics relacionats amb el control i l'electrònica en l'entorn industrial.
 


En els objectius formatius es combinen una sòlida formació pràctica amb una profunda formació cientificotècnica, que capacite aquests professionals per a dissenyar, projectar, executar i dirigir qualsevol sistema, equip o instal·lació relacionats amb l'automàtica i l'electrònica.
 


L'estudiant pot triar entre les intensificacions tecnològiques següents: • Electrònica: comprèn la captació, l'amplificació i el processament de magnituds físiques que es produeixen en l'entorn industrial, amb èmfasi en la integració d'aquests senyals en sistemes de control complexos. S'estudien les tecnologies més noves en l'anàlisi i el disseny de dispositius digitals. S'aprofundeix en el disseny de convertidors estàtics de potència per a la utilització en la indústria.
 • Automàtica: comprèn l'estudi de tècniques noves de control de sistemes industrials, com el control expert, control borrós i control neuroborrós, entre altres. S'aborda l'estudi de la implantació de sistemes físics de control.
 • Tecnologia.
 • Producció.
 • Informàtica.

Competències professionals 

La carrera d'Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial ofereix als titulats un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Disseny, implantació, explotació i manteniment de sistemes electrònics i automàtics.
 • Implantació de les innovacions tecnològiques en l'àrea del control industrial.
 • Millora dels processos productius mitjançant la innovació tecnològica en sistemes de control.

Eixides laborals 

L'Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial està capacitat per a adaptar-se a l'evolució tecnològica dels camps de l'automàtica i electrònica, així com per a implantar les innovacions tecnològiques en l'àrea del control industrial. La seua formació li permet aconseguir els llocs de major responsabilitat dins de l'equip en què s'incorpore, i d'ell dependran aspectes com la millora dels processos productius mitjançant la innovació tecnològica en sistemes de control.
 


 • Sector privat: pot prestar serveis en empreses industrials i de serveis, en els departaments relacionats amb el disseny, l'explotació i el manteniment de sistemes electrònics i automàtics, principalment en empreses dels sectors elèctric i electrònic, de telefonia, comunicacions, informàtic, robòtic, cibernètic, mecànic, d'electroòptica, electroestàtic, electroacústic, etc.També poden treballar en consultories.
 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics, inspectors o caps de servei en àrees d'indústria i comerç, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir a aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics; Enginyer en Telecomunicació; Enginyer en Informàtica; Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Mecànica; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química; Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil, i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat.
 • Sense complements de formació: Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial, i Enginyer Industrial.

Per a cursar aquesta titulació, a més de tenir una gran vocació, s'ha de tenir habilitat per al raonament abstracte, instint de superació, i constància tant en l'estudi com en la faena.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola té múltiples convenis de col·laboració amb empreses i organismes on els nostres alumnes fan pràctiques professionals que en molts casos formen el seu projecte fi de carrera i sempre desenvolupen la seua formació.
 


També disposa de la possibilitat de completar la formació dels alumnes en l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'Escola amb prestigioses universitats europees, dels Estats Units o del Japó.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits*


2n cicle
1r curs Tecnològic especialitzat
2n curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs
Enginyeria Elèctrica 6
Enginyeria Mecànica 6
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 30 12
Tecnologia Electrònica 15
Arquitectura i Tecnologia de Computadors 6
Projectes d'Enginyeria 12
Lliure elecció + optatives d'intensificació 12 51

*Els continguts s'indiquen per la seua càrrega docent expressada en crèdits (un crèdit equival a 10 hores).


EMAS upv