- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica, implica una formació especifica en el camp de la mecànica aplicada a l'entorn industrial.
 


En l'últim curs de carrera l'alumne pot triar entre quatre blocs d'intensificacions de coneixements: • Estructures Metàl·liques; Estructures de Formigó i Materials Compostos.
 • Tecnologia de Fabricació; Disseny de Màquines II.
 • Motors Tèrmics; Gestió d'Instal·lacions Energètiques.
 • Manteniment en Enginyeria Mecànica; Manteniment i Fiabilitat de Components Mecànics.

Competències professionals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions professionals que els permeten una gran varietat d'opcions professionals en l'àmbit del desenvolupament tecnològic.El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Mecànica, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Desenvolupament de projectes industrials, nous productes i calculista en oficina tècnica; direcció d'obres industrials, i organització i gestió de la producció.
 • Peritatge; disseny de màquines i manteniment de maquinària; responsable de producció, i estructures i construccions industrials.
 • Gestió i implantació de la qualitat; prevenció de riscos laborals, i seguretat i higiene en el treball.

Eixides laborals 

La titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica, compta amb un reconegut prestigi en el sector industrial de la nostra Comunitat, la qual cosa ha permès una eixida professional molt àmplia en quasi tots els sectors industrials:
 


 • Sector privat: poden exercir la seua activitat professional en tots els sectors de la indústria, especialment en el sector mecànic i de construccions industrials. També poden treballar, com a part d'equips multidisciplinaris, en sectors com la indústria de l'automòbil, química, elèctrica, electrònica i robòtica industrial.
 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica, se centra fonamentalment en la redacció i signatura de projectes, la direcció tècnica d'instal·lacions de locals comercials, habitatges, etc. i la gestió de llicències d'obertura -amb els límits de competències que estableix la llei segons l'especialitat cursada-, la potència i càrrega de les instal·lacions, etc. A més, la seua formació els permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Superivisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis; i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de tenir interessos científics i tècnics, capacitat per a la matemàtica i física, intel·ligència general, habilitat per a manejar instrumental, capacitat d'anàlisi i síntesi, comprensió i recursos mecànics, comprensió abstracta, bona coordinació visomanual i creativitat i responsabilitat.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer de Materials; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial, i Enginyer d'Organització Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

A fi de donar un coneixement de la realitat professional es poden fer pràctiques en empreses tant en forma de pràctiques tutelades com en projectes final de carrera.
 


Hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres. Es poden fer estudis en aquestes universitats mitjançant beques.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 48 54 33
obligatòries 12 6
optativa/lliure elecció 15 57
projecte final de carrera 6
totals 75 75 81

*Inclou el projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Matemàtica Aplicada 21
Física Aplicada 15
Expressió Gràfica en l'Enginyeria 12 6
Informàtica (dep. 32) 6
Ciència dels Materials 6
Enginyeria Mecànica 12 6
Enginyeria dels Processos de Fabricació 6
Màquines i Motors Tèrmics 9 6
Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures 9 9
Mecànica de Fluids 6
Estadística i Investigació Operativa 6
Enginyeria Elèctrica 6
Organització d'Empreses 6
Blocs d'intensificació
1r bloc 21
2n bloc 21
3r bloc 21
4t bloc 21

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. Només s'indiquen els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv