- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial, implica una formació específica en el camp de la tecnologia electrònica aplicada a l'entorn industrial.
 


Els dos primers cursos de la carrera estan orientats als coneixements fonamentals, i en l'últim curs, l'alumne pot triar entre quatre blocs d'intensificació de coneixements: • Electricitat: generació, transport i distribució d'energia elèctrica. Qualitat, mesures, equips i instal·lacions elèctriques.
 • Electrònica de Potència: aplicacions dels microprocessadors en la indústria i sistemes de mesura i instrumentació. Electrònica de potència.
 • Automàtica i Control: control de sistemes industrials i automatismes.
 • Informàtica Industrial: enfocament industrial dels sistemes de control informàtic.

Competencies professionals 

L'enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Certificació legal d'instal·lacions i altres certificacions; assessorament jurídic i peritatges.
 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; manteniment de processos; disseny de plans en oficina tècnica, i realització de projectes industrials.
 • Control i automatització de la producció i de màquines; desenvolupament de dissenys electrònics; instrumentació de la climatització i instal.lacions elèctriques.
 • Gestió de la producció i implantació de la qualitat; prevenció de riscos laborals, i seguretat i higiene en el treball.
 • Docent en les àrees que defineix la llei.

Eixides laborals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions professionals que els permeten una gran varietat d'opcions laborals en els sectors següents: • Sector privat: poden exercir la seua activitat professional pràcticament en tots els sectors de la indústria, com ara l'electrolític, l'informàtic, l'elèctric, el mecànic, el de les comunicacions, el metal.lúrgic, el naval, el químic, l'aeronàutic, etc.

 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial, se centra fonamentalment en la redacció i signatura de projectes, la direcció tècnica d'instal.lacions de locals comercials, habitatges, etc. i la gestió de llicències d'obertura (amb els límits de competències que estableix la llei segons l'especialitat cursada), la potència i càrrega de les instal.lacions, etc. A més, la seua formació li permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis, i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

Com en qualsevol carrera de caràcter tecnològic, a l'alumne que accedisca a aquesta titulació han d'interessar-li els coneixements científics i tècnics, amb suficient capacitat per a les matemàtiques i a la física, i bona capacitat d'anàlisi i síntesi. Atés que al llarg de la carrera hi ha bastants pràctiques de laboratori, també es requereix habilitat en el maneig d'instrumental i sistemes informàtics, i en definitiva bons dots de creativitat i responsabilitat.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer de Materials, i Enginyer de Telecomunicació.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial, i Enginyer d'Organització Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Al llarg de la carrera es vol aconseguir un contacte directe amb la realitat professional on després s'exercirà la professió. Per això, es facilita la possibilitat de reatlizar pràctiques en empreses, nacionals i internacionals, tant en forma de pràctiques tutelades com en la modalitat de projectes de final de carrera.
 


A més, la formació actual requereix l'adquisició de valors addicionals als propis coneixements tècnics. Per això, els alumnes fàcilment poden accedir a programes d'intercanvi amb universitats estrangeres (Europa i altres països) on, amb l'ajuda d'una beca, es poden realitzar estudis, amb reconeixement acadèmic de la pròpia titulaciò.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 51 58 36
obligatòries 12
optativa/lliure elecció 12 56
projecte final de carrera 6
totals 75 75 81

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Automàtica 11 9
Electricitat 15
Electrònica 9 21 9
Expressió Gràfica 6 6
Física 9
Informàtica 6 11
Matemàtiques 21 6
Mecànica 6
Organització 6

Blocs d'intensificació
Automàtica 21
Electricitat 21
Electrònica 21
Informàtica Industrial 21

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv