- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, implica una formació específica en el camp de la tecnologia elèctrica aplicada a l'entorn industrial.
 


En l'últim curs de la carrera l'alumne pot triar entre tres blocs d'intensificació de coneixements: • Regulació i Protecció de Màquines Elèctriques; Operació Remota i Noves Tecnologies en Sistemes Elèctrics. En aquest primer bloc s'estudia la protecció i el control, fins i tot a distància, de màquines elèctriques.
 • Càlcul de Línies Elèctriques i Instal·lacions Elèctriques d'Energies Renovables; Domòtica. En el segon bloc s'estudia el càlcul de les línies elèctriques de transport d'energia i la possibilitat de producció d'energia elèctrica a partir de les denominades energies renovables. Finalment s'estudia el control de l'edifici intel·ligent.
 • Aplicacions Industrials d'Electrònica-Informàtica; Automatització i Control per Computador. Aplicació de l'electrònica i de la informàtica a les màquines elèctriques.

Competencies professionals 

L'enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Gestió i implantació de la qualitat; prevenció de riscos laborals; regulació i control d'instal·lacions i màquines elèctriques, i seguretat i higiene en el treball.
 • Disseny de centrals eòliques i fotovoltaiques connectades a la xarxa, i d'instal.lacions elèctriques, de sistemes eòlics i fotovoltaics aïllats de la xarxa.
 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; oficina tècnica; administració d'empreses i organització de la producció, i realització, direcció i execució de projectes.
 • Càlcul de línies elèctriques i disseny de màquines elèctriques; certificacions; assessorament jurídic, i peritatges.
 • Electrometria i gestió de l'energia elèctrica, i posada en marxa d'instal·lacions elèctriques; manteniment de centrals elèctriques.

Eixides laborals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions professionals que els permeten una gran varietat d'opcions laborals: • Sector privat: poden exercir la seua activitat professional pràcticament en tots els sectors de la indústria, especialment en centrals elèctriques, i en general en sectors industrials com ara el químic, el del gas, el mecànic, l'electrolític i el metal·lúrgic.

 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat, se centra fonamentalment en la redacció i signatura de projectes, la direcció tècnica d'instal.lacions de locals comercials, habitatges, etc. i la gestió de llicències d'obertura (amb els límits de competències que estableix la llei en funció de l'especialitat cursada), la potència i càrrega de les instal.lacions, etc. A més, la seua formació li permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis, i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de tenir interessos científics i tècnics, capacitat per a la matemàtica i física, intel·ligència general, habilitat per a manejar instrumental, capacitat d'anàlisi i síntesi, comprensió i recursos mecànics, comprensió abstracta, bona coordinació visomanual , creativitat i responsabilitat.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació; Enginyer de Materials, i Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial.
 • Sense complements de formació: Enginyer Industrial, i Enginyer d'Organizació Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

A fi de donar un coneixement de la realitat professional es poden fer pràctiques en empreses tant en forma de pràctiques tutelades com en projectes final de carrera.
 


Hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres, es poden fer estudis en les dites universitats mitjançant beques.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic Científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnològic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 49,5 51 39
obligatòries 12
optativa/lliure elecció 13,5 60
projecte final de carrera 6
totals 75 75 81

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Automàtica 7,5
Electricitat 19,5 16,5 27
Electrònica 9
Expressió Gràfica 6 6
Física 9
Informàtica 6
Matemàtiques 21 6
Mecànica 6
Organització 6

Blocs d'intensificació
1r bloc 21
2n bloc 21
3r bloc 21

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv