- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Ciències Ambientals (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

La persona llicenciada en ciències ambientals és una professional que respon a la problemàtica mediambiental, diagnostica i proposa solucions per a resoldre-la i minimitzar-la.
 


L'últim any de carrera, l'alumne pot optar a les especialitzacions denominades blocs d'intensificació, que són: • Tecnologia Agropecuària
 • Tecnologia Civil
 • Tecnologia Forestal
 • Tecnologia Industrial

Competències professionals  

Podem agrupar les activitats professionals de la persona llicenciada en ciències ambientals en els punts següents:
 


 • Avaluació d'impacte ambiental: elaboració d'estudis d'impacte ambiental; diagnòstics i informes mediambientals; estudis de biodiversitat i paisatgisme...
 • Consultoria ambiental: implantació de sistemes de gestió ambiental; assessorament en normativa i legislació ambientals; qualitat ambiental...
 • Gestió de residus, vessaments i emissions: plans de gestió de residus urbans, industrials i agropecuaris; tractaments de residus perillosos; depuració i tractaments d'aigües; depuració d'emissions gasoses...
 • Projectes de desenvolupament local: implantació d'energies renovables; educació ambiental...
 • Ordenació del territori: planificació integral del territori; restauracions de sòls i zones degrades; diagnosis ambientals territorials...
 • Gestió de recursos naturals: gestió, planificació i conservació de recursos naturals; agricultura ecològica...


Eixides laborals 

La persona llicenciada en ciències ambientals està capacitada per a exercir tot tipus de tasques en els àmbits de planificació, gestió, prevenció i control ambiental. A causa del caràcter cientificotècnic de la seua formació, està en disposició d'adoptar les solucions tecnològiques i integrades en la problemàtica ambiental, i d'avaluar i assessorar, al mateix temps, sobre qualsevol àrea del medi ambient en els diversos sectors.
 


Els sectors laborals on pot exercir la seua professió són:
 


 • Sector privat: en general en qualsevol indústria que genere vessaments, tinga alts forns o realitze mescles de productes químics. Empreses de reciclatge, elèctriques, de siderometal·lúrgia, de metal·lúrgia, forestals, de construcció i d'obres públiques, d'agricultura i ramaderia, químiques, d'automoció i transport, de residus i nuclears, d'auditoria i assessoria mediambiental i gabinets tècnics.
 • Exercici lliure de la professió: serveis de consultoria mediambiental a empreses que no compten amb aquest departament, per a assessorament tècnic i jurídic i formació de treballadors.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local com a tècnics de medi ambient en les àrees de medi ambient, indústria i ordenació territorial.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Són nombroses les empreses i els organismes que col·laboren amb l'Escola, admetent els nostres alumnes i oferint-los estades a l'estiu o la realització del projecte final de carrera.
 


Els alumnes tenen també la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger, acudint a qualsevol dels centres internacionals de prestigi amb què l'Escola té activitats d'intercanvi a països com: França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Àustria, Estats Units, etc.
 


Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer Químic; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans; Enginyer de Camins, Canals i Ports, i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.
 • Sense complements de formació:  Enginyer Agrònom; Enginyer Forestal; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofruticultura i Jardineria; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentaries; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanizació i Construccions Rurals, i Enginyer Técnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició al treball i una bona capacitat analítica
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits *


matèries 4t curs 5é curs
troncals 39 24
obligatòries 30 15
optatives 9+18
lliure elecció 7,5 7,5
totals 76,5 73,5

*1 crèdit = 10 hores

Distribució de crèdits *


Àrees de coneixement 4t curs 5é curs
Biologia Animal 6
Dret Administratiu 4,5
Economia, Sociologia i Política Agrària 6
Ecosistemes Agroforestals 4,5
Edafologia i Química Agrícola 6 6
Estadística i Investigació Operativa 6
Enginyeria de la Construcció 4,5
Enginyeria Hidràulica 4,5
Microbiologia 6
Producció Animal 6
Projectes d'Enginyeria Civil 9
Química Analítica 6
Tecnologia del Medi Ambient 15 9
Urbanística i Ordenació del Territori 9

Blocs d'Intensificació
Tecnologia Agropecuàrial 27**
Tecnologia Civil 27**
Tecnologia Forestal 27**
Tecnologia Industrial 27**

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10h


**L'alumne ha de triar com a mínim 18 crèdits.


EMAS upv