- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Geòleg (titulació de 2n cicle)

Objectius formatius 

L'enginyer geòleg és l'encarregat d'estudiar les característiques dels terrenys en què s'han de realitzar obres d'enginyeria civil, com a edificis, túnels, camins i ponts. També s'encarrega de localitzar jaciments, mines i pedreres per a la indústria extractiva.
 


L'enginyeria geològica comprèn un camp científic i professional que comprèn la geologia, l'enginyeria civil i l'enginyeria de mines.Els alumnes que accedeixen a aquesta titulació han de tenir interès per la geologia i el treball a l'aire lliure, així com una apreciable capacitat matemàtica i física.
 


En l'últim curs s'ofereixen especialitats, definides mitjançant tres blocs d'intensificació: • Enginyeria Civil
 • Enginyeria Ambiental
 • Geologia

Competencies professionals 

La completa formació rebuda per l'enginyer geòleg li permet realitzar les activitats següents: • Estudi, disseny, projecte, direcció i execució d'obra pública, en tot el que es refereix a l'execució i el control de terraplens i talusos, fonamentacions especials, impermeabilització i millora del terreny...
 • Recerca, avaluació, gestió i protecció de recursos naturals, en tot el que es refereix a estudis geotècnics i geològics, gestió i explotació de recursos hídrics, valoració de jaciments i avaluació de reserves...
 • Estudis d'impacte ambiental, avaluació i control de riscos, en tot el que es refereix a l'ordenació del territori, gestió de residus, gestió i recuperació d'entorns degradats...

Eixides laborals 

El títol d'Enginyer Geòleg posseeix un perfil orientat a l'exercici professional en els sectors laborals següents:


 • Sector privat: poden exercir la seua activitat professional en la indústria petroliera, minera, química i de gas, en empreses constructores, de sondejos d'aigües subterrànies, en les àrees de sismologia, consultories geològiques, medi ambient, etc.

 • Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes d'oficina tècnica i consultoria tècnica, principalment.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 

Podran accedir a aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer de Camins, Canals i Ports; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils, i Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans.

Els alumnes que hagen acabat 1r i 2n d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports o Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques a la UPV poden accedir al 2n cicle d'Enginyer Geòleg cursant un mínim de 6 crèdits complementaris, si han elegit les assignatures adequades de lliure elecció en el 1r cicle, i un màxim de 18 crèdits, en el cas més desfavorable.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Són nombroses les empreses i els organismes que col·laboren amb l'Escola, admetent els nostres alumnes i oferint-los estades de pràctiques a l'estiu o la realització del projecte de final de carrera.
 


Els alumnes tenen també la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger. Poden assistir a qualsevol dels centres internacionals de prestigi amb què l'Escola té activitats d'intercanvi, en països com ara: França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia,Àustria, Estats Units...
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits*


matèries 4t curs 5é curs Total
troncals 75 19,5 94,5
obligatòries
optatives 36 36
lliure elecció 4,5 10,5 15
projecte final de carrera 4,5 4,5
totals 79,5 70,5 150

*1 crèdit = 10 hores

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement* 1er curs 2n curs
Anàlisi Numèrica 12
Economia, Organització i Gestió d'Empreses 6
Geologia Aplicada a l'Enginyeria 6
Geofísica Aplicada i Prospecció Geoquímica 9
Hidrologia 9
Enginyeria Geologicoambiental 6
Mecànica dels Sòls i de les Roques 10,5
Projectes 6
Recursos Minerals i Energètics 9
Sismologia i Enginyeria Sísmica 6
Tècniques Cartogràfiques 6
Tècniques Constructives en Enginyeria Geològica 9

Bloscs d'intensificació  
Enginyeria Civill 45
Enginyeria Ambiental 45
Geologia 45
Bloc lliure 36

*S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals.


**L'alumne ha de cursar un total de 36 crèdits, dels quals 22,5 corresponen a la intensificació elegida, i la resta a elegir entre tots els blocs, inclòs el bloc lliure.


EMAS upv