- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Arquitecte Tècnic (titulació de 1r cicle)

Títol en procés d'extinció per adaptació a l'EEES. Substituït per Grau en Enginyeria d'Edificació (ETSEE).Objectius formatius 

El títol d'Arquitecte Tècnic capacita professionals que desenvolupen un ampli repertori d'activitats en el marc de l'edificació. Són els experts en direcció de l'execució material de l'obra, la seua organització i planificació, control de qualitat, seguretat i salut, economia, control de costos i gestió.
 


Competencies professionals 

Són activitats específiques dels arquitectes tècnics: • La direcció de l'execució material d'obres; la redacció de projectes de nova planta, rehabilitació i demolició, en l'àmbit de les seues competències, i el manteniment de les edificacions.
 • La programació i direcció del control de qualitat, i la coordinació de seguretat i salut laboral.
 • La gestió econòmica de la construcció, i la contractació, organització i planificació dels treballs.
 • La realització d'estudis de qualsevol tipus relacionats amb l'activitat de la construcció, en el sentit més ampli.

Eixides laborals 

La carrera d'Arquitecte Tècnic permet als seus titulats comprendre els àmbits laborals següents: • Sector privat: empreses constructores, promotores de rehabilitació i de projectes, com a caps d'obra, direcció tècnica, assessorament tècnic, agent comercial, etc. Consultories i empreses d'assessorament tècnic; de decoració i interiorisme; de taxacions i peritatges; immobiliàries, i oficines tècniques.

 • Exercici lliure de la professió: direcció facultativa d'obres, redacció d'estudis de seguretat i salut, coordinació de seguretat i salut en fase d'execució, redacció de projectes, consultories i assistències tècniques, i la resta d'activitats de la seua competència professional.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a arquitecte tècnic en àrees d'urbanisme i planificació, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Instal·lacions Electrotècniques; Producció de Fusta i Moble; Producció per Mecanitzat; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Arts Aplicades de l'Escultura; Arts Aplicades de la Fusta; Arts Aplicades de la Pedra; Arts Aplicades del Metall; Arts Aplicades al Mur; Mosaics; Paviments i Revestiments Ceràmics; Ceràmica Artística; Modelisme i Matriceria Ceràmica; Modelisme i Maquetisme; Modelisme Industrial; Mobiliari; Moblament; Arquitectura Efímera; Aparaderisme; Elements de Jardí; Projectes i Direcció d'Obra de Decoració; Arts del Vidre, i Vitrales Artístics.

Cal recordar als qui inicien els estudis a l'ETSEE que per a aconseguir un bon aprofitament dels ensenyaments cal una sòlida base de matemàtiques, física i dibuix tècnic; i també una bona capacitat abstracta de raciocini.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació, i Enginyer d'Organització Industrial.


Accés a Enginyer de Materials (2n cicle) cursant 12 crèdits.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola té una sèrie de convenis de col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana, segons els diversos camps professionals, a les quals l'arquitecte tècnic es pot dirigir dins del sector de la construcció perquè els alumnes puguen fer pràctiques com a complement de la base teòrica oferida al nostre centre i així adaptar-se a les necessitats reals del mercat laboral.
 


Sent conscients de les motivacions dels nostres alumnes per ampliar nous coneixements i experiències, ens preocupem de donar-los l'oportunitat de fer intercanvis internacionals. Per la qual cosa els oferim distintes possibilitats: • Cursar assignatures en altres centres nacionals o internacionals.
 • Desenvolupar el projecte final de carrera en un altre centre internacional, on aprenen un altre idioma i coneixen altres cultures, i així se'ls dóna la possibilitat d'entrar en un mercat laboral europeu (lliure circulació de professionals) i fins i tot a nivell mundial.
 • En l'actualitat el nostre Centre disposa d'intercanvis amb les següents universitats: Alemanya, Dinamarca, França, Itàlia, Lituània, Holanda, Polònia, Finlàndia, Anglaterra, Gal·les, Suècia, Portugal, Hongria, República Txeca, Mèxic, Cuba i Xile, entre d'altres.
 • Per a això els alumnes disposen de diferents models de beca: Erasmus, PROMOE, Leonardo i Intercampus.
 • Altres ofertes d'interés per a l'alumnat.

Des del curs 2000-2001 al nostre Centre s'han implantat diverses iniciatives d'ajuda per a l'alumnat com poden ser: • Guia d'estudis del Centre, per a disposar de forma centralitzada de tota la informació d'interés del curs.
 • Ajuda per a millorar els coneixements previs dels alumnes de nou ingrés.
 • Ajuda a l'orientació durant els estudis per part d'alumnes tutors i professors tutors.

Estructura del pla d'estudios 

Distribució de crèdits


matèries 1r, 2n i 3r curs
troncals 156
obligatòries 45
optatives 24
lliure elecció 25
totals 250

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Matemàtiques 13,5
Física 13,5
Dibuix 9 9
Estructures 0 15
Geometria Descriptiva 9
Materials 9 9
Construcció 9 12 12
Economia 6
Topografia 7,5
Història 4,5
Instal·lacions 12
Legislació 6
Equips per a la Construcció 6
Organització 9,75
Tècniques de Gestió 9,75
Qualitat 4,5
Seguretat 6
Projectes 4,5
Optatives 6
Àrees d'intensificació (optatives) 18
Lliure elecció 18,5 6,5
Projecte final de carrera 4,5

EMAS upv