- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Arquitecte (titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

La carrera d'Arquitectura està inclosa dins dels ensenyaments tècnics, però en aquests és l'única titulació que combina la formació científica amb la humanística.
 


S'hi pretén formar professionals en el camp de l'arquitectura, capaços de projectar (dissenyar i calcular), dirigir i controlar obres d'edificació i d'urbanisme.


El títol d'Arquitecte garanteix als alumnes l'adquisició dels coneixements i capacitats següents: • L'aptitud per a elaborar projectes arquitectònics que satisfacen al mateix temps les exigències estètiques i tècniques.
 • El coneixement de la història i de les teories de l'arquitectura, de les arts, les tecnologies i les ciències humanes relacionades amb aquesta, així com de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • La capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seua funció en la societat; les relacions entre les persones i les creacions arquitectòniques, i entre aquestes i els seus entorns; la necessitat d'harmonitzar les creacions arquitectòniques i els espais, en funció de les necessitats i l'escala humana.
 • La destresa en els mètodes d'investigació i preparació del projecte de construcció, els problemes de concepció estructural, físics i les tecnologies, la construcció i l'enginyeria civil vinculats amb els projectes d'edificis.
 • L'habilitat tècnica que li permeta concebre edificis que complisquen les exigències dels usuaris, amb tots els elements per a fer-los internament confortables i protegir-los dels factors climàtics, respectant els límits imposats pels imperatius pressupostaris i les regulacions en matèria de construcció.
 • El coneixement adequat de les indústries, les organitzacions, les reglamentacions i els procediments necessaris per a realitzar els projectes d'edificis i per a integrar els plans en la planificació.

L'alumne pot triar entre cinc blocs d'intensificació de coneixements: • Edificació i Tecnologia de l'Arquitectura
 • Urbanística i Intervenció a la Ciutat i al Territori
 • Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic i Restauració
 • Organització i Gestió d'Empreses Constructores i Immobiliàries
 • Generalista.

Competències professionals 

La persona titulada en Arquitectura està capacitada per a exercir les activitats professionals següents:
 


 • Realització de projectes bàsics i executius de l'edificació pública i privada de nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació.
 • Redacció de projectes, executius específics de fonamentacions, estructures, instal·lacions de lampisteria, calefacció-climatització, electricitat-il·luminació, amb definició de tots els temes constructius de l'edifici.
 • Redacció de projectes urbans, planejament urbà, ordenació del territori i la resta de figures urbanístiques previstes en la legislació actual.
 • Direcció de les obres derivades dels projectes: replantejos, inspeccions i visites a les obres, realització de detalls constructius, etc.
 • Gestió de projectes: pressupostos d'obres, certificacions, control de qualitat, prevenció de riscos laborals, etc.
 • Organització i gestió d'empreses constructores i immobiliàries.

D'acord amb la Llei d'ordenació de l'edificació l'arquitecte pot fer el projecte de qualsevol tipus d'edifici, si bé són competències exclusives seues el projecte d'edificis destinats a ús residencial, administratiu, sanitari, religiós, docent o cultural.
 Eixides laborals 

L'ampli ventall de coneixements adquirits fa que l'alumne siga capaç d'inserir-se professionalment en els sectors següents:
 


 • Sector privat: estudis d'arquitectura. Empreses promotores, constructores i de rehabilitació d'edificis; de materials de construcció i prefabricats; de disseny industrial; de decoració i interiorisme; de taxacions i peritatges. Cooperatives i gestores d'habitatges. Consultories i assessorament tècnic.
 • Exercici lliure de la professió: és molt freqüent l'exercici lliure de la professió en estudis d'arquitectura.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a arquitecte en àrees de projectes, habitatge, urbanisme, planificació i patrimoni arquitectònic, principalment.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Realització i Plans d'Obra, i Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques.

Els estudis proporcionen una sòlida formació tècnica, al mateix temps que requereixen una especial sensibilitat i capacitat creadora que no es dóna en altres estudis. És a dir, en l'estudiant d'arquitectura s'han de combinar la capacitat per al raonament científic-matemàtic, l'habilitat per a la representació gràfica, la creativitat i l'interés per la cultura i la història.
 


Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació.

Estructura del pla d'estudis 

El pla d'estudis aprovat l'any 2000 preveu una durada dels estudis de cinc anys estructurats en deu semenestres. A partir del cinqué semestre l'alumne pot triar un dels següents blocs d'intensificació: Tecnològic, Urbanisme, Patrimoni, Gestió d'Empreses Constructores i Generalista.
 


La carrera fa un total de 420 crèdits, i culmina en la presentació i defensa d'un projecte final de carrera.
 


Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Relacions amb l'empresa


L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura té establits diversos convenis que permeten, a partir del 50% de crèdits superats, realitzar pràctiques en empreses amb l'objecte d'acostar l'alumne al món laboral i dotar-li de major experiència, alhora que suposen una formació complementària a l'estrictament acadèmica.
 


Paral·lelament a aquests convenis, hi ha associacions d'estudiants que tenen com a objectiu fonamental oferir als estudiants universitaris la possibilitat d'adquirir experiència tècnica relacionada amb els seus estudis per mitjà de la realització de pràctiques en institucions i empreses estrangeres.
 


L'Escola fomenta el desenvolupament del coneixement en contacte directe amb la realitat social i empresarial, per a la qual cosa té establits diversos convenis amb empreses i institucions que en l'actualitat es concreten en les càtedres d'empresa vinculades amb CEMEX, ASCER i LLADRÓ.
 


Relacions internacionals


Amb la finalitat d'ampliar la formació acadèmica i cultural de l'estudiant, l'Escola compta amb una sèrie de programes d'intercanvi acadèmic que permeten a l'alumne estudiar, durant un període aproximat de 10 mesos, en la majoria dels països de la Unió Europea, així com en altres d'Amèrica Llatina, Amèrica del Nord i Àsia.
 


Actualment l'Escola promou el desplaçament d'aproximadament dos-cents alumnes a l'any, i rep un nombre dues vegades major d'estudiants de la resta del món. Fins ara s'han firmat acords de col·laboració amb més de 100 universitats i s'espera continuar ampliant aquest nombre en els pròxims anys.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
troncals + obligatòries 69 75,5 61 68 42
optatives + llibre elecció 15 8,5 22 16 39
totals 84 84 84 84 84


Distribució de crèdits*

Continguts bàsics*1r cicle 2n cicle
Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Construcció 5,5 11 10 10 10
Expressió Gràfica 34,5
Física 7 6,5
Matemàtques 11 6,5
Estructures 12 11 5,5 5,5
Projectes 6,5 16,5 16,5 16,5 8,5
Composició Arquitectònica 4,5 11 13,5 5,5 4,5
Urbanisme Arq. Legal 12 11 5,5 10
Acondic. y Serveis 19,5
Economia i Org. Obres 5,5
Projecte final de carrera 6,5

*No s´especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement que imparteixen docència. S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


EMAS upv