- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals, implica la formació de professionals del sector forestal i d'indústries de primera transformació del sector de la fusta.
 


Els enginyers tècnics forestals es dediquen tant a la gestió, conservació i utilització de les muntanyes, com a la gestió i conservació dels recursos cinegètics i piscícoles, les obres de correcció hidrològica i de vies forestals, i la gestió d'àrees naturals amb fins paisatgístics, conservacionistes o recreatius.
 


Els titulats adquireixen una formació generalista que els converteix en professionals amb aptituds per a la planificació, conservació i ordenació dels recursos naturals, i els forma en el respecte per la fragilitat del medi ambient.
 


El pla d'estudis s'organitza en tres cursos i les matèries s'estructuren en tres blocs d'intensificació: Recursos Forestals; Estructures i Dinàmica d'Ecosistemes, i Tècniques Mediambientals.Competencies professionals 

L'enginyer tècnic forestal, especialitat en explotacions forestals, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Realització de projectes i estudis tècnics en el medi forestal i valoració; ordenació i gestió dels recursos, i estudis de paisatgisme i jardineria.
 • Planificació i aprofitament forestal; protecció, conservació i certificació del medi forestal.
 • Defensa del bosc: extinció d'incendis i sanitat forestal, així com restauració de zones forestals degradades.
 • Construcció i aprofitament d'infraestructures forestals, i impacte ambiental.
 • SIG i topografia; hidrologia forestal i correcció de llits; gestió cinegètica i fluvial; vies pecuàries, i piscicultura.
 • Conservació i neteja de la muntanya, prevenció i tractament de plagues i malalties.
 • Repoblacions forestals; maquinària forestal, i desenvolupament de projectes d'indústries de primera transformació (serradores, xapes, taulers...).

Eixides laborals 

Les activitats de l'enginyer tècnic forestal es poden desenvolupar en els àmbits següents: • Sector privat: aquests titulats poden desenvolupar la seua activitat professional en explotacions forestals i indústries que s'hi relacionen: fusteres, del paper, de fabricació de mobles, d'envasos, de construcció, indústries químiques, piscifactories, sector mediambiental, etc. Valoracions, peritatges i taxacions. Empreses de tractament fitosanitari, parcs de maquinària forestal, etc.

 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi se centra principalment a l'assessoria forestal, orientada a la realització de projectes i peritatges, planificació i direcció d'obres de muntanyes, i valoració de problemes del medi natural.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a tècnics forestals, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses en temes de recursos forestals, principalment.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnològica i Ciències de la Salut.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Producció de Fusta i Moble; Producció per Mecanitzat; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Producció Aqüícola; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Producció per Fosa i Pulvimetal·lúrgia; Desenvolupament de Productes Mecànics; Salut Ambiental; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada, i Processos Tèxtils de Teixidura de Punt.

L'alumne que opta per aquests estudis ha de tenir vocació per l'enginyeria, la naturalesa i la muntanya; conscienciació per a la protecció del medi ambient, gust pel treball en equip, rigor en el treball, interés per les accions d'enginyeria en el medi forestal, interés científic i sentit pràctic.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació, es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Enginyer d'Organització Industrial; Llicenciat en Documentació; Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Biotecnologia.
 • Sense complements de formació: Enginyer Agrònom; Llicenciat en Ciències Ambientals, i Enginyer de Forests.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

A fi de donar un coneixement de la realitat professional es poden fer pràctiques en empreses, tant en forma de pràctiques com en projectes final de carrera. També hi ha diversos programes per a l'intercanvi amb universitats estrangeres on es poden fer estudis mitjançant beques, com els programes ERASMUS, Leonardo da Vinci, PROMOE o el Programa de Cooperació Interuniversitària.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits *


matèries
troncals 100,5
obligatòries 43,5
optatives 48
lliure elecció 22,5
Projecte final de carrera 10,5
totals 225

Distribució de crèdits*


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Bioquímica i Biologia Molecular 3
Microbiologia 6 4,5
Biologia Vegetal 6 12
Producció Animal 16,5 6
Zoologia 3
Economia, Sociologia i Política Agrària 10,5 6
Ecosistemes Agroforestals 6 3 15
Enginyeria Cartogràfica, Geodèsica i Fotogrametria 9
Enginyeria de la Construcció 6 3
Enginyeria Hidràulica 4,5 9 15
Enginyeria Agroforestal 24 16,5
Expressió Gràfica en l'Enginyeria 4,5
Física Aplicada 6
Matemàtica Aplicada 12
Producció Vegetal 12 9
Química Analítica 9 6
Tecnologia del Medi Ambient 10,5

Blocs d'intensificació
Recursos Forestals 30
Estructura i Dinàmica dels Ecosistemes 30
Tècniques Mediambientals 30

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv