- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Ciències Ambientals (titulació de 1r i 2n cicles)

Títol en procés d'extinció per adaptació a l'EEES. Substituït per Grau en Ciències Ambientals (EPSG).Objectius formatius 

La persona llicenciada en ciències ambientals és un professional que respon a la problemàtica mediambiental, que la diagnostica i proposa solucions per a resoldre-la i minimitzar-la, al mateix temps que gestiona i planifica les activitats humanes per a fer-les compatibles amb el medi ambient.
 


Durant els tres primers cursos, l'alumne rep una doble formació en assignatures bàsiques relatives al medi ambient, i assignatures tècniques aplicades, mentres que, durant els dos últims anys, s'estudien matèries eminentment pràctiques sobre els greus problemes ambientals.
 


En els dos últims anys de carrera l'alumne pot optar a les especialitzacions denominades blocs d'Intensificació, que són: • Ciència i Tecnologia Ambiental
 • Gestió i Planificació Ambiental

Competències professionals 

Les activitats professionals de la persona llicenciada en ciències ambientals poden agrupar-se en els punts següents: • Avaluació d'impacte ambiental: elaboració d'estudis d'impacte ambiental; diagnòstics i informes mediambientals; estudis de biodiversitat i paisatgisme...
 • Consultoria ambiental: implantació de sistemes de gestió ambiental; assessorament en normativa i legislació ambientals; qualitat ambiental...
 • Gestió de residus, vessaments i emissions: plans de gestió de residus urbans, industrials i agropecuaris, tractaments de residus perillosos, depuració i tractaments d'aigües, depuració d'emissions gasoses...
 • Projectes de desenvolupament local: implantació d'energies renovables; educació ambiental, ecoturisme...
 • Ordenació del territori: planificació integral del territori; restauracions de sòls i zones degradades; diagnosis ambientals territorials.
 • Gestió de recursos naturals: gestió, planificació i conservació de recursos naturals, espècies naturals, agricultura sostenible...

Eixides laborals 

La persona llicenciada en ciències ambientals està capacitada per a exercir tot tipus de tasques en els àmbits de planificació, gestió, prevenció i control ambiental. A causa del caràcter cientificotècnic de la seua formació, està en disposició d'adoptar les solucions tecnològiques i integrades en la problemàtica ambiental, i d'avaluar i assessorar, al mateix temps, sobre qualsevol àrea del medi ambient.
 


Els sectors laborals on pot exercir la seua professió són:
 


 • Sector privat: en general en qualsevol indústria que genere vessaments, tinga alts forns o realitze mescles de productes químics. Empreses de reciclatge, elèctriques, de siderometal·lúrgia, de metal·lúrgia, forestals, de construcció i d'obres públiques, d'agricultura i ramaderia, químiques, d'automoció i transport, de residus i nuclears, d'auditoria i assessoria mediambiental i gabinets tècnics.
 • Exercici lliure de la professió: serveis de consultoria mediambiental a empreses que no compten amb aquest departament, per a assessorament tècnic i jurídic i formació de treballadors.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local com a tècnics de medi ambient en les àrees de medi ambient, indústria i ordenació territorial.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant 


 • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.


 • Cicles Formatius de Grau Superior: Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Química Ambiental, i Salut Ambiental.

Poden accedir al 2n cicle d'aquesta titulació els qui hagen superat el 1r cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Geologia; Enginyer Químic; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Hidrologia; Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Transports i Serveis Urbans; Enginyer de Camins, Canals i Ports, i Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.
 • Sense complements de formació:  Enginyer Agrònom; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofruticultura i Jardineria; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries; Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanizació i Construccions Rurals; Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Explotacions Forestals, i Enginyer de Forests.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició al treball i una bona capacitat analítica.
 


Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació, es podrà accedir al 2n cicle de les següents titulacions: • Amb complements de formació:  Llicenciat en Comunicació Audiovisual; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Biotecnologia.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Són nombroses les empreses i els organismes que col·laboren amb l'Escola, admetent els nostres alumnes i oferint-los estades a l'estiu o la realització del projecte final de carrera.
 


Els alumnes tenen també la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger, acudint a qualsevol dels centres internacionals de prestigi amb què l'Escola té activitats d'intercanvi a països com: França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Àustria, Estats Units, etc.
 


Estructura del pla d'estudis 

Distribució de crèdits


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
troncals 48 42 6 45 27
obligatòries 12 18 42 6
optatives 12 24
llibre elecció 19 13
projecte final de carrera 6
totals 60 60 67 57 76


Blocs d'intensificació  
Ciència i Tecnologia Ambiental 72*
Gestió i Planificació Ambiental 72*

**L'alumne ha de triar com a mínim 36 crèdits.


EMAS upv