- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge (Titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

Aquests professionals s'encarreguen de coordinar i realitzar les funcions tècniques del procés audiovisual, des de la presa d'imatges i so fins a la presentació del producte final.
 


Els enginyers tècnics de telecomunicació, especialitat en so i imatge, estudien l'anàlisi i la síntesi de la transmissió acústica i el processament digital dels senyals acústics: sistemes televisius i condicionament de recintes, tant de so com de visió i imatge. Les seues funcions comprenen tot el referent a l'estudi i ús de les comunicacions televisives i radioauditives: aplicació de les modernes tècniques de circuits integrats, de la transmissió de dades mitjançant fibra òptica, aplicacions en electrònica militar, etc. La seua missió és seguir els processos de fabricació, construcció, instal.lació, funcionament, conservació i reparació dels equips de comunicació, telefonia, radiotelevisió, etc.
 


L'alumne pot optar entre una de les dues intensificacions:
  • Acústica
 • Tecnologia Audiovisual

Competencies professionals 

La carrera d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, ofereix als titulats un perfil clarament orientat a l'exercici professional de les activitats següents: • Realització de projectes i dissenys sobre tècniques i equips de processament electrònic d'imatges, la seua generació, emmagatzemament, transmissió i recepció, i del maneig d'informacions que, d'alguna manera, coincideixen amb el món de la imatge, la televisió o el vídeo.
 • Realització de projectes i dissenys d'aïllament i condicionament acústic de locals i instal.lacions de megafonia, de transductors electroacústics, de control de soroll i vibracions, de sistemes d'acústica submarina, de generació i aplicacions d'ultrasons.
 • Realització de projectes i dissenys de locals destinats a la producció i gravació de programes, condicionament dels senyals d'àudio i vídeo, i control de qualitat d'aquests senyals.
 • Gestió de la producció del material audiovisual.
 • A més, la persona titulada adquireix una capacitació addicional per a la realització d'informes i avaluacions de l'impacte acústic en diferents àmbits: poblacions, carreteres, indústries, etc.

Eixides laborals 

Aquests titulats estan qualificats per a exercir la professió en els àmbits següents: • Sector privat: empreses del sector audiovisual, com ara els estudis de ràdio i televisió, de gravació, de doblatge, en productores de material audiovisual, així com en empreses subministradores de serveis i productes d'aquest sector, per exemple, empreses de condicionament acústic. Altres sectors són les telecomunicacions i l'electrònica.

 • Exercici lliure de la professió: presenta dos possibles eixides laborals: els estudis de projectes (normalment formats per un equip de professionals) i les activitats de peritatges i certificacions tècniques i informes, segons estableix la Llei 12/86.

 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics de les administracions públiques: Unió Europea, estatal (trànsit, correus i telègrafs, televisió pública, ciència i tecnologia), autonòmica i local, en àrees d'informàtica i comunicacions, principalment.

 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.

 • Docencia pública y privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Cientificotecnològica i Ciències de la Salut.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Desenvolupament de Productes Electrònics; Imatge; Instal·lacions Electrotècniques; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Navegació, Pesca i Transport Marítim; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Administració de Sistemes Informàtics; Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques; Automoció; Manteniment Aeromecànic, i Manteniment d'Aviònica.

L'alumne que accedeix a aquesta titulació ha de tenir una gran disposició de treball i una bona capacitat analítica.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer d'Organització Industrial; Enginyer de Telecomunicació; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'Escola Politècnica Superior de Gandia té una sèrie de convenis de col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana perquè els nostres alumnes facen pràctiques en diversos camps professionals en què que puguen completar la seua formació.
 


Així mateix, disposa de programes d'intercanvi d'alumnes amb universitats tant europees com americanes o asiàtiques.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnologic especialitzat
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits*


matèries 1r curs 2n curs 3r curs
troncals 54 34,5 29
obligatòries 17,5 23,5
optatives 7,5 30
lliure elecció 3,5 9,5 9,5
projecte fianl de carrera 6,5
totals 75 75 75

*Càrrega lectiva global: 225 crèdits. Projecte final de carrera: s'exigeix un projecte final de carrera per a l'obtenció del títol d'Enginyer Tècnic en Telecomunicació.

Distribució de crèdits*


Árees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Física 12 5
Matemàtiques 17
Enginyeria Acústica 10 11
Ordinadors 12,5
Televisió i Vídeo 6 12
Electrònica 22,5 21
Transmissió de Senyals 7,5 16

Blocs d'intensificació
Acústica 30
Tecnologia Audiovisual 30

*No s'especifiquen assignatures, únicament àrees de coneixement. S'indiquen només els crèdits corresponents a assignatures troncals i obligatòries.


Nota: 1 crèdit = 10 h


EMAS upv