- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (titulació de 1r i 2n cicles)

Objectius formatius 

L'objectiu d'aquesta titulació és que la persona llicenciada puga dur a terme l'administració i la direcció de les empreses i d'altres organitzacions.
 


L'alumne pot triar entre quatre intensificacions: empresa agroalimentària, constructora, industrial i de serveis, que aporten coneixements bàsics de les tecnologies dels diferents sectors.
 


En paral.lel a la realització de la carrera, hi ha la possibilitat d'obtenir un titol propi d'Especialista Professional en Comptabilitat i Finances, per mitjà de l'elecció de determinades assignatures oferides per la mateixa Facultad.Encara que aquest títol està proposat amb un perfil generalista, es considera que cal: • Aconseguir una diferenciació substancial de la resta de l'oferta educativa de llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses de la resta de les universitats públiques valencianes, a fi de complementar l'oferta a la societat.
 • Potenciar la formació en informàtica, comunicacions i idiomes europeus (es realitza un treball de final de carrera aplicat i integrador).
 • Cobrir la demanda de professionals de l'administració i la direcció d'empreses en l'entorn valencià, tenint en compte característiques de la grandària de les empreses.
 • Formar un professional que puga ser gerent, directiu o adjunt a ells per a les xicotetes i mitjanes empreses.

Competències professionals 

Atès el seu perfil generalista, pot exercir la seua activitat en els quadros directius de qualsevol tipus d'empreses en la gerència i direcció general, passant per llocs més especialitzats en administració, comptabilitat, finances, fiscalitat, recursos humans, comercialització, màrqueting, qualitat, riscos laborals, etc.També poden treballar com a auditors, consultors, assessors i formadors d'altres empreses en temes economicofinancers, sistemes de qualitat, recursos humans, etc.També poden dedicar-se a la investigació de mercats i activitats de desenvolupament econòmic.Eixides laborals 

La persona titulada en Administració i Direcció d'Empreses està capacitada per a exercir la seua professió en els àmbits següents: • Sector privat: té interessants i importants eixides en les quatre intensificacions:
 • Empresa agroalimentària: comprén empreses involucrades en un ampli complex productiu en què participen no sols les explotacions agrícoles i ramaderes, sinó també les empreses d'industrialització i distribució d'aliments, de productes de qualitat amb denominació d'origen, així com les empreses orientades a l'exportació. Inclou, a més, el conjunt d'activitats de consultoria agroambiental.
 • Empresa constructora: comprèn, no sols les constructores d'edificacions i obres públiques, sinó també les empreses subministradores de materials, subministraments i serveis per a la construcció; empreses immobiliàries, agències de la propietat immobiliària, taxacions immobiliàries; altres consultores; urbanisme, etc.
 • Empresa industrial: s'inclouen les dedicades a les indústries bàsiques i indústries manufactureres predominants a la Comunitat Valenciana: indústria tèxtil i de confecció; pell i calçat; fusta i moble; metal·lomecànica; ceràmica, acústica, paviments i materials de construcció i altres.
 • Empresa de serveis: inclouen diversos tipus d'establiments comercials, empreses dedicades a l'hostaleria, restauració, transports de diversos tipus, comunicacions, empreses d'ensenyament, sanitat, entitats financeres, asseguradores, serveis bàsics i immobiliàries, etc.
 • Exercici lliure de la professió: com a assessor i consultor d'empreses (principalment en tema fiscal i comptable), analista economicoempresarial, analista financer, auditor, expert en informes, plans de viabilitat i creació d'empreses, etc. Pot crear la seua pròpia empresa o una consultoria en línia.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, com a agents de canvi i borsa, corredors de comerç, economista de l'estat, inspector d'Hisenda, cossos d'intervenció, tècnic comercial de l'estat, etc.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació de mercats (analistes de nous mercats) en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències Socials, Ciències de la Salut i Cientificotecnològica. • Cicles Formatius de Grau Superior: Administració i Finances; Secretariat; Comerç Internacional; Gestió Comercial i Màrqueting; Gestió del Transport, i Serveis al Consumidor.

Continuació d'estudis 

Una vegada superat el 1r cicle d'aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Llicenciat en Comunicació Audiovisual, i Llicenciat en Documentació.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

Els alumnes que tinguen aprovades més de la meitat dels crèdits de la carrera podran fer, a través dels programes de cooperació educativa entre la Universitat Politècnica de València i empreses i institucions, pràctiques que completen la seua formació.
 


Així mateix, la formació pot completar-se amb estades a l'estranger a través de beques d'intercanvi acadèmic amb universitats dins i fora d'Europa que gestiona el Vicerectorat d'Alumnat de la UPV.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r cicle
1r curs Coneixements bàsics
2n curs Complements
3r curs Preintensificació i eines quantitatives
2n cicle
4t curs Ampliació de coneixements
5é curs Intensificació
  Projecte final de carrera


Distribució de crèdits*


1r cicle 2n cicle
matèries 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
troncals 45 45 27 18
obligatòries 12 6 27 30 12
optatives 27 10,5 28,5
llibre elecció 3 9 6 6 9
totals 60 60 60 73,5 67,5

*1 crèdio = 10 hores de classe


Projecte final de carrera = 6 crèdits addicionals


Distribució de crèdits1r cicle 2n cicle
Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs
Economia Financera i Comptabilitat 7,5 15 13,5 15
Organització d'Empreses 6 6 21 15
Economia Aplicada 12 24
Estadística i Investigació Operativa 6 6 6 9
Dret Civil 6 9
Economia, Sociologia i Política Agrària 6
Matemàtica Aplicada 7,5
Projectes d'Enginyeria 6 6
Llenguatges i Sistemes Informàtics 6
Comercialització i Investigació de Mercats 13,5
Idiomes 6 6
Informàtica 6
Intensificació* 15 4,5 28,5
Lliure elecció 3 9 6 6 9

*L'alumne ha de triar les matèries compreses en una de les quatre intensificacions, segons la seua elecció, i que no estan distribuïdes en aquesta informació.


EMAS upv