- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

Aquesta titulació va ser incorporada a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA) l'any 1982. La seua finalitat és cobrir la demanda social i empresarial de professionals amb perfils adequats a les innovacions tecnològiques del nostre temps, com són: gestió, manteniment i modernització de maquinària, informàtica, etc.
 


L'objectiu és formar l'alumne en electrònica industrial, així com en instrumentació i control industrial.
 


A més d'aquests coneixements específics, l'alumne rep una formació general en temes d'enginyeria que completen en gran manera la seua formació. Els blocs d'intensificació que s'imparteixen a l'EPSA responen a la demanda dels sectors industrials de l'entorn, i són els següents:.
 


 • Control: especialització en sistemes de control i automatització industrial. Els aspectes que es tracten són: tècniques avançades en l'enginyeria de control, sistemes de control per computador, instrumentació i sistemes SCADA i reguladors de processos industrials.
 • Tecnologia Electrònica: especialització en sistemes electrònics industrials. Els aspectes que es tracten són: fonts d'alimentació commutades, processadors digitals de senyal, dispositius lògics programables i tècniques de mesures electròniques.
 • Tecnologia Elèctrica.


Competències professionals 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional en els àmbits següents:
 


 • Control i automatització de la producció i de màquines; desenvolupament de dissenys electrònics; instrumentació de la climatització, i instal·acions elèctriques.
 • Certificació legal d'instal·acions, i altres certificacions; assessorament jurídic, i peritatges.
 • Direcció i gestió tècnica en empreses privades i en l'administració pública; manteniment de processos; disseny de plans en oficina tècnica, i realització de projectes industrials.
 • Gestió i implantació de la qualitat; prevenció de riscos laborals, i seguretat i higiene en el treball.

Eixides laborals 

Com a enginyers tècnics industrials tenen, per la Llei 12/86, unes atribucions professionals que els permeten una gran varietat d'opcions professionals.
 


 • Sector privat: poden exercir la seua activitat professional pràcticament en tots els sectors de la indústria, com ara l'electrolític, informàtic, elèctric, mecànic, de les comunicacions, metal·lúrgic, naval, químic, aeronàutic, etc.
 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi se centra fonamentalment en peritatges, amb les funcions de projectista i de direcció d'obres.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges, etc.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: investigació en centres públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis, i Navegació, Pesca i Transport Marítim.

Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es podrà accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer en Materials; Enginyer de Telecomunicació; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
 • Sense complements de formació: Enginyer d'Organització Industrial; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial, i Enginyer Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, fan el seu projecte final de carrera.
 


Així mateix, l'alumne disposa de la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Simultaneïtat d'estudis 

Hi ha la possibilitat de simultaniejar aquets estudis amb l'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat i amb l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnologia especialitzada
  Projecte final de carrera

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Arquitectura i Tecnologia de Computadors 12 11,5 20,5
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 6
Expressió Gràfica de l'Enginyeria 6 6
Filologia Anglesa 6 6
Física Aplicada 18
Enginyeria de Sistemes i Automàtica 11 21
Enginyeria Elèctrica 9 6 3
Enginyeria Mecànica 6
Matemàtica Aplicada 21 12
Organització d'Empreses 6
Química Física 6
Tecnologia Electrònica 12 27 36

EMAS upv