- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Estudiant :: Els estudis primer :: Títols de cicles de la UPV

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil (titulació de 1r cicle)

Objectius formatius 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil, implica una formació específica en els camps de producció bàsica (filatures i teixidories), serveis (tintoreries, estampats i acabats) i productes acabats (gèneres de punt i confecció).
 


L'alumne ha de cursar assignatures troncals i obligatòries que configuren el perfil de l'enginyer tècnic tèxtil. A més, pot definir el seu propi perfil per mitjà de l'elecció d'assignatures optatives i els blocs d'intensificació.
 


Aquestes intensificacions es corresponen amb els dos grans sectors de la indústria tèxtil, que són el químic i el mecànic.
 


L'àrea de Física Tèxtil comprèn tots els processos industrials de producció de fils (filatures) i de teixits (teixits de calada, teixits especials i teixits de punt).
 


L'àrea de Química Tèxtil comprèn estudis dels processos industrials de tintoreria, estampats, aprestos i acabats, coneguts com a ennobliment tèxtil.
 Competències professionals 

El títol d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil, posseeix un perfil clarament orientat a l'exercici professional en els àmbits següents:


 • Anàlisi química de colorants i matèries tèxtils.
 • Assajos físics de materials tèxtils en laboratori, estudi de lligaments i els seus comportaments, disseny de teixits, realització d'escandalls, etc.
 • Estudi i control de tots aquells processos de la branca de l'aigua de la indústria tèxtil (preparació de fibres, teixidories, estampació, aprestos i acabats, etc.) i dels processos mecànics.

Eixides laborals 

La titulació d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat Tèxtil, capacita aquests professionals per al desenvolupament de la seua activitat professional en els sectors següents:
  • Sector privat: el sector tèxtil i de la confecció representa més del 20% de l'activitat industrial a la Comunitat Valenciana. Aquestes activitats estan molt diversificades i esteses per tota la Comunitat. Poden exercir la seua activitat professional pràcticament en tots els sectors productius d'aquesta indústria, com les filatures i les teixidories, i les mencionades anteriorment.
 • Exercici lliure de la professió: el treball per compte propi de l'enginyer tècnic industrial, especialitat tèxtil, se centra fonamentalment en la redacció i firma de projectes, la direcció tècnica d'instal·lacions de locals comercials, vivendes, etc. I la gestió de llicències d'obertura, amb els límits de competències que estableix la llei segons l'especialitat cursada, la potència i la càrrega de les instal·lacions, etc. A més, la seua formació els permet treballar en la realització de certificacions, verificacions, valoracions de sinistres, etc.
 • Administració pública: personal funcionari o laboral dels cossos tècnics en tot tipus d'administracions públiques: Unió Europea, estatal, autonòmica i local, en la realització de peritatges i altres.
 • Investigació, desenvolupament i innovació: en centres d'investigació públics o privats i en departaments de I+D+i de grans empreses, principalment en el desenvolupament de models.
 • Docència pública i privada: en centres públics i privats d'ensenyament, tant en secundària com en la universitat.

Vies d'accés i perfil de l'estudiant  • Batxillerat: Ciències de la Salut i Cientificotecnològica.
 • Cicles Formatius de Grau Superior: Anàlisi i Control; Automoció; Construccions Metàl·liques; Desenvolupament de Productes Electrònics; Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques; Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció; Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics; Estètica; Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries; Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics; Imatge; Indústria Alimentària; Instal·lacions Electrotècniques; Manteniment d'Equip Industrial; Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés; Ortoprotèsica; Patronatge; Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada; Processos de Confecció Industrial; Producció de Fusta i Moble; Producció en Indústries d'Arts Gràfiques; Producció per Mecanitzat; Realització d'Audiovisuals i Espectacles; Realització i Plans d'Obra; Sistemes de Regulació i Control Automàtics; Sistemes de Telecomunicació i Informàtics; So; Producció Aqüícola; Disseny i Producció Editorial; Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles; Desenvolupament de Projectes Mecànics; Producció per Fosa i Pulverimetal·lúrgia; Assessoria d'Imatge Personal; Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble; Manteniment Aeromecànic; Manteniment d'Aviònica; Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció; Indústries de Procés Químic; Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins; Indústries de Procés de Pasta i Paper; Química Ambiental; Plàstics i Cautxú; Adobs; Processos d'Ennobliment Tèxtil; Processos Tèxtils de Teixidura de Punt; Fabricació i Transformació de Productes de Vidre; Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions; Prevenció de Riscos Professionals; Òptica i Protètica Ocular; Pròtesis Dentals; Audiopròtesis; Navegació, Pesca i Transport Marítim; Estilisme d'Indumentària; Models d'Indumentària; Art Tèxtil; Randes Artístiques; Brodats i Rebosters; Estampació i Tenyits Artístiques; Estilisme de Teixits de Calada; Teixits en Baix Lliç, i Colorit de Col·leccions.

L'alumne que accedisca a aquesta titulació ha de posseir interessos científics i tècnics, capacitat per a la matemàtica i física, intel·ligència general, habilitat per a manejar instrumental, capacitat d'anàlisi i síntesi, comprensió i recursos mecànics, comprensió abstracta, bona coordinació visomanual, creativitat i responsabilitat.
 


Continuació d'estudis 

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de les titulacions següents: • Amb complements de formació: Enginyer de Materials; Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial; Llicenciat en Documentació, i Llicenciat en Comunicació Audiovisual.
 • Sense complements de formació:  Enginyer d'Organització Industrial, i Enginyer Industrial.

Pràctiques en empreses i estudis a l'estranger 

L'EPSA firma cada curs convenis de col·laboració per a alumnes amb aproximadament 150 empreses i organismes en què els alumnes, en gran part, realitzen el seu projecte final de carrera.
 


Així mateix, l'alumne té la possibilitat de completar la seua formació a l'estranger acollint-se als programes d'intercanvi de l'EPSA amb prestigioses universitats europees.
 


Estructura del pla d'estudis 

1r curs Bàsic científic
2n curs Bàsic cientificotecnològic
3r curs Tecnologic especialitzat
  Projecte final de carrera

La titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Tèxtil, s'estructura, igual que les altres enginyeries tècniques, en 3 cursos acadèmics distribuïts en 6 semestres. El pla d'estudis està basat en un total de 225 crèdits (2.250 hores) distribuïts en 3 cursos de 75 crèdits cadascun.

Distribució de crèdits


Àrees de coneixement 1r curs 2n curs 3r curs
Arquitectura i Tecnologia dels Computadors 12
Expressió Gràfica de l'Enginyeria 6 6
Filologia Anglesa 6 6
Física Aplicada 18
Enginyeria Elèctrica 6
Enginyeria Tèxtil i Paperera 15 44 66
Matemàtica Aplicada 21 6
Organització d'Empreses 6
Química Física 6

EMAS upv