UPV_SIRVE : Propòsit, Visió, Valors

L’estratègia és un procés iteratiu, continu i adaptatiu que combina fins, recursos i mètodes.

L’estratègia ajuda la institució a ser el que vol ser (VISION) sent el que ha de ser (PROPÒSIT) prenent decisions a la llum dels seus VALORS.

L’estratègia UPV_SIRVE és el lloc des d’on la UPV vol servir a la societat que li dona força i sentit i ho fa a través de 5 metes estratègiques: #UPV_Sostenible, #UPV_Internacional, #UPV_Rellevant, #UPV_Vital, #UPV_Excel·lent

L’estratègia UPV_SIRVE és el lloc des d’on la UPV vol servir a la societat que li dona força i sentit.

Accés al text aprovat pel Consell de Govern

Actualitat, novetats i últims projectes

  Pla Estratègic 2023-2027

  PROPÒSIT

  Amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament del potencial dels seus estudiants i contribuir a la transformación de la societat i el seu desenvolupament, la Universitat Politècnica de Val̀ncia concreta el seu servei público d’educación superior a proporcionar la millor experiència d’aprenentatge als seus estudiants, acreditant les competències i capacitats adquirides per a l’exercici d’activitats professionals relacionades amb l’art, la ciència i la tecnología, i facilitant l’aprenentatge al llarg de la vida amb ofe

  Pla Estratègic 2023-2027

  Propòsit

  Amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament del potencial del seu alumnat i contribuir a la transformació de la societat i el seu desenvolupament, la Universitat Politècnica de València concreta el seu servei públic d’educació superior a proporcionar la millor experiència d’aprenentatge al seu estudiantat, acreditant les competències i capacitats adquirides per a l’exercici d’activitats professionals relacionades amb l’art, la ciència i la tecnologia, i facilitant l’aprenentatge al llarg de la vida amb ofertes formatives de qualitat acreditada.

  Amb la mateixa intensitat promou la creació, el desenvolupament i la crítica del coneixement cientificotècnic, i de la cultura a través de la investigació; com també impulsa l’intercanvi i la transferència de coneixement i de resultats de recerca per a contribuir al desenvolupament social i econòmic i a la sostenibilitat ambiental.

  Visió

  El 2027 la UPV serà una universitat que, als tres campus, de manera sostenible, i en les seues aliances:

  • Personalitzarà l’aprenentatge de cada estudiant, desenvolupant les seues competències artístiques, científiques, digitals i tècniques; la seua capacitat d’innovar i treballar col·laborativament, i el seu compromís social.
  • Disposarà d’una oferta acadèmica de qualitat certificada, internacionalment atractiva, motivadora i rellevant per als diferents grups d’interès, a través de la qual cada estudiant aprèndrà a emprendre i ser líder amb responsabilitat ètica.
  • Promourà la col·laboració transdisciplinària, cultivant una comunitat universitària diversa, creativa i implicada.
  • Generarà l’avantguarda científica, tecnològica i artística, liderant la innovació de la societat mitjançant la transferència de coneixement i la col·laboració amb empreses i institucions públiques i privades.
  • Estarà compromesa amb el servei a la societat, i la societat en serà conscient.

   

  Valors

  A la UPV, les activitats docents, investigadores, de transferència i de gestió es realitzen d’acord amb valors humans i socials com la llibertat, la igualtat, la justícia, la solidaritat i el pluralisme. Específicament, és una institució que en la recerca del bé comú:

  • Garanteix el respecte i la inclusió.
  • Fomenta la col·laboració i la internacionalització.
  • Gestiona els recursos de manera responsable, sostenible i transparent.
  • Promou la innovació i la incorporació de millores disruptives.

   

  Els objectius estratègics de la UPV s’agrupen en cinc metes estratègiques:

  UPV sostenible

  • Posicionar la UPV perquè els tres campus assolisquen la neutralitat de carboni el 2030.
  • Desenvolupar fonts de finançament estables i alternatives.
  • Adaptar l’estructura de la UPV per a una gestió flexible de recursos compartits, que permeta afrontar els canvis requerits per la societat.

  UPV internacional

  • Ser una universitat de referència internacional en estudis CTEAM, que responga a les necessitats de la societat i estimule les vocacions de l’alumnat present i futur.
  • Potenciar i afermar aliances amb universitats i empreses de prestigi internacional en benefici de l’entorn socioeconòmic.

  UPV rellevant

  • Intensificar l’impacte positiu del coneixement acadèmic en el teixit socioeconòmic i el medi ambient.
  • Consolidar la reputació i el lideratge de la UPV en la transformació social.
  • Fomentar el caràcter transdisciplinari de les activitats de recerca, innovació i transferència, i promoure la seua permeabilitat cap a la docència.
  • Desenvolupar aliances amb institucions de caràcter social i administracions públiques.

  UPV vital

  • Acompanyar el talent, i promoure el benestar i la implicació del personal de la UPV construint una organització que anticipe i s’adapte contínuament a les necessitats de la societat.
  • Potenciar la captació i fidelització de talent per a la recerca millorant les condicions de treball en les diferents etapes de la carrera investigadora.
  • Generar una oferta acadèmica en la qual cada estudiant siga el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge que es prolonga al llarg de la vida.
  • Millorar l’ocupabilitat, i incrementar l’emprenedoria d’estudiants i personal.

  UPV excel·lent

  • Promoure models docents transformadors que incorporen i capaciten en art, ciència i tecnologia d’avantguarda.
  • Estimular la generació de coneixement d’excel·lència i la seua valorització en col·laboració amb empreses i institucions.
  • Millorar l’experiència dels diferents grups d’interès, integrant els sistemes de gestió mitjançant la col·laboració entre unitats

  rtes formatives de qualitat acreditada.

  Amb la mateixa intensitat promou la creación, desenvolupament i crítica del coneixement científico-et́cnico, i de la cultura a través de la investigación, así com impulsant l’intercanvi i la transferència de coneixement i de resultats d’investigación per a contribuir al desenvolupament social, económico i a la sostenibilitat ambiental

  VISIÓ

  En 2027 la UPV sàrriá una universitat que, en els seus tres campus, de manera sostenible i en el si de les seues aliances:

  • Personalitza l’aprenentatge per a cada estudiant, desenvolupant les seues competències artísticas, científicas, digitals i et́cnicas, la seua capacitat d’innovar i treballar colaborativamente, i el seu compromís social.
  • Disposa d’una oferta académica de qualitat certificada, internacionalment atractiva, motivadora i rellevant per als diferents grups d’interés, a través de la qual cada estudiant aprèn a emprendre i liderar amb responsabilitat ética.
  • Promou la colaboración transdisciplinar, cultivant una comunitat universitària diversa, creativa i implicada.
  • Genera l’avantguarda científica, tecnológica i artística, liderant la innovación de la societat mitjançant la transferència de coneixement i la colaboración amb empreses i institucions públicas i privades.
  • Aquestá compromesa amb el servei a la societat i la societat és conscient d’això.

  VALORS

  En la UPV, les activitats docents, investigadores, de transferència i de gestión es realitzen atenent els valors humans i socials com són la llibertat, la igualtat, la justícia, la solidaritat i el pluralisme. Específicamente, és una institución que en la búsqueda del bé común:

  • Garanteix el respecte i la inclusión.
  • Fomenta la colaboración i la internacionalización.
  • Gestiona els recursos de manera responsable, sostenible i transparent.
  • Promou la innovación i la incorporación de millores disruptives.

  Metes estratègiques

  Els objectius estratégicos de la UPV s’agrupen en 5 Metes Estratégicas:

   UPV SOSTENIBLE (1)

  OSOS1: Posicionar la UPV perquè els seus tres campus aconseguisquen la neutralitat en carboni en 2030.
  OSOS2: Desenvolupar fonts de financiación estables i alternatives.
  OSOS3: Adaptar l’estructura de la UPV per a una gestión flexible de recursos compartits que permeta afrontar els canvis requerits per la societat.

  UPV INTERNACIONAL (2)

  OINT1: Ser una universitat de referència internacional en estudis STEAM, responent a les necessitats de la societat i estimulant les vocacions dels i les estudiants presents i futurs.
  OINT2: Potenciar i afermar aliances amb universitats i empreses de prestigi internacional en benefici de l’entorn socioeconómico.

  UPV RELLEVANT (3)

  OREL1: Intensificar l’impacte positiu del coneixement académico en el teixit socioeconómico i el medi ambient.

  OREL2: Consolidar la reputación i lideratge de la UPV en la transformación social.
  OREL3: Fomentar el carácter transdisciplinar de les activitats d’investigación, innovación i transferència promovent la seua permeabilitat cap a la docència.
  OREL4: Desenvolupar aliances amb institucions de carácter social i administracions públicas.

  UPV VITAL (4)

  OVIT1: Acompañar al talent i promoure el benestar i implicación del personal de la UPV construint una organización que anticipe i s’adapte contínuament a les necessitats de la societat.
  OVIT2: Potenciar la captación i fidelización de talent per a la investigación millorant les condicions de treball en les diferents etapes de la carrera investigadora.

  OVIT3: Generar una oferta académica en la qual cada estudiant siga el centre del procés d’enseñanza-aprenentatge que es prolonga al llarg de la vida.
  OVIT4: Millorar l’ocupabilitat i incrementar l’emprenedoria d’estudiants i personal.

  UPV EXCEL·LENT (5)

  OEXC1: Promoure models docents transformadors que incorporen i capaciten en art, ciència i tecnología d’avantguarda.
  OEXC2: Estimular la generación de coneixement d’excel·lència i la seua valorización en colaboración amb empreses i institucions.

  OEXC3: Millorar l’experiència dels diferents grups d’interés, integrant els sistemes de gestión mitjançant la colaboración entre unitats.


  1 Sostenible: Que és compatible amb els recursos disponibles amb l’entorn i en el futur.
  2 Internacional: Que posa en relación persones i institucions de diverses nacions.
  3 Rellevant: Que és interessant, aplicable i d’acord amb les necessitats de persones i organitzacions 4 Vital: Dotada de gran energía, i también, que resulta imprescindible per a alguna cosa.
  5 Excel·lent: Que és molt bona o que sobreïx.