- -
UPV
 
Què necessite

Assignatures a matricular.

 1. Assignatures a matricular.
 2.  Dades bancàries del compte on procedisca carregar l'import de la teua matrícula si optes per la domiciliació bancària. En aquest cas perquè la UPV puga realitzar el càrrec bancari, és necessari gestionar l'autorització a la Universitat Politècnica de València per al càrrec bancari de les taxes acadèmiques, que haurà d'estar emplenada amb les dades i signatura del titular del compte bancari, juntament amb la documentació acreditativa d'aquesta titularitat (còpia de fulla de la cartilla bancària o de les dades bancàries obtingudes per banca electrònica on figure el titular o titulars del compte,  o document expedit per l'entitat bancària corresponent, on s'especifique dit titular o titulars). Rebràs informació sobre com procedir a través d'un correu electrònic. En cas que preferisques pagar mitjançant targeta de crèdit, simplement hauràs d'assenyalar aquesta opció i en els primers dies de setembre rebràs un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar el pagament.
 3. Nombre d'Usuari de la Seguretat Social (*NUSS).Si ho desconeixes o no ho tens podràs continuar amb el teu automatrícula
 4. Document acreditatiu de ser beneficiari d'alguna exempció o bonificació:
 5. -         Títol o carnet de Família Nombrosa (original i còpia per al seu confrontació, únicament en el cas que no sigues d'alguna d'estes Comunitats: Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Castilla-León, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra , La Rioja, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia, Catalunya i Pais Vasco).

  -         Títol que acredite la condició de Família Monoparental emés per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (original i còpia per al seu confrontació) .

  -         Document acreditatiu de condició de persona amb discapacitat, emés per l'òrgan competent (original i còpia per al seu confrontació) , en el cas que no sigues d'alguna d'estes Comunitats: Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Balears, Canàries, Galícia, Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, Navarra, La Rioja Cantabria, Castille-León, Castilla La Mancha, Catalunya i Extremadura) .

  -         Document acreditatiu de condició de víctima de terrorisme, emés per l'òrgan competent (original i còpia per al seu confrontació) .

  -     - Alumnes víctimes d'actes de violència de gènere que acrediten la dita condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'art. 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.

   

  -      Els estudiants subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació, gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes.

   

  -    Els estudiants subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació, gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes

 -          Estudiants que estiguen en situació d'exclusió social, o siguen perceptors de la Renda Valenciana d'Inclusió.  Si eres perceptor d'una renda valenciana d'inclusió, no serà necessari que aportacions cap documentació, ja que la universitat ho comprovarà directament  amb la conselleria competent. 

 

     Si no eres  perceptor d'una renda valenciana d'inclusió, la situació d'exclusió social hauràs d'acreditar-la a través de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'Ajuntament de residència.


La UPV, si marques la casella corresponent al teu consentiment, podrà comprovar d'ofici l'autenticitat de la informació consignada en algun d'aquests apartats (discapacitat, família nombrosa o monoparental …). Però no totes les Comunitats Autònomes tenen habilitada aquesta opció, per la qual cosa és possible que des del teu centre d'estudis te siga requerida una acreditació documental a l'inici del curs.

 1. Tota aquella documentació que no puga ser validada per la plataforma d'interoperabilitat, hauràs de pujar-la a través del teu Intranet, apartat Secretària Virtual/ Documentació de matrícula. Posteriorment, hauràs de presentar els originals corresponents en la Secretària del teu centre d'estudis perquè puguen ser validats. Consulta en l'apartat "Información específica del teu centre d'estudios", en este mateix sobre virtual, com, quan i on has d'aportar estos documents originals

 2.  


EMAS upv