- -
UPV
 

Descripció

Descripción del título

 

Introducció

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (d'ara en endavant MUECCP) habilita per a exercir la professió d'enginyer de camins, canals i ports, mentre que l'objectiu fonamental del Màster Universitari en Enginyeria del Formigó (d'ara en endavant MUEC) és proporcionar un ampli coneixement sobre el formigó com a material de construcció, i també les habilitats necessàries per a l'anàlisi i el disseny d'estructures de formigó. No obstant això, tots dos màsters tenen múltiples coincidències entre si.

En conseqüència, el doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un estudiant del MUECCP, en lloc de cursar els 120 ECTS del MUECCP i els 90 ECTS del MUEC, cursa només un total de 165 ECTS, fet que representa un estalvi de 45 ECTS i d'un quadrimestre docent.

 

Objectius

Els estudis d'aquest doble títol de màster (per part del MUECCP) compleixen plenament els requisits de l'Ordre CIN/309/2009, de 9 de febrer del 2009, i per tant, habiliten per a l'exercici de la professió d'enginyer de camins, canals i ports; la legislació espanyola vigent conforma aquesta com una professió regulada l'exercici de la qual requereix estar en possessió del títol oficial del màster corresponent. A més, el doble títol de màster permet (per part del MUEC) aprofundir en les habilitats i els coneixements necessaris per a l'anàlisi i el disseny d'estructures de formigó, i també proporcionar un ampli coneixement sobre el formigó com a material de construcció.

 

Nombre de crèdits

L'estudiant cursa una càrrega total de 165 ECTS, inclosos els 7,5 ECTS corresponents al TFM del MUECCP i els 15 ECTS corresponents al TFM del MUEC. Per al cas dels estudiants provinents del MUECCP, el total de quadrimestres previst és de sis, encara que l'últim d'aquests té una càrrega docent prevista de només 15 ECTS, corresponents al TFM del MUEC.

 

Estructura del màster

  • 1r curs - quadrimestre A: coincideix exactament amb el 1r curs (quadrimestre A) del MUECCP

  • 1r curs - quadrimestre B: coincideix exactament amb el 1r curs (quadrimestre B) del MUECCP

  • 2n curs - quadrimestre A: coincideix exactament amb el 2n curs (quadrimestre A) del MUECCP

  • 2n curs - quadrimestre B: coincideix amb el 2n curs (quadrimestre B) del MUECCP, amb el requisit indispensable que els estudiants han de cursar obligatòriament les assignatures d'intensificació que s'indiquen a continuació: Formigó Estructural II (33549; 6 ECTS), Art i Estètica en l'Enginyeria Civil (33532; 4,5 ECTS), Projecte d'Estructures de Formigó (33521; 4,5 ECTS), Anàlisi Computacional d'Estructures de Formigó (33522, 4,5 ECTS), Projecte i Execució d'Estructures d'Edificació (33523, 4,5 ECTS) y Materials no Convencionals en l'Enginyeria Civil (33524, 4,5 ECTS). A més, els estudiants han de desenvolupar el treball final de màster del MUECCP (7,5 ECTS) i disposen de 9 ECTS addicionals a elegir de la matèria d'intensificació.

  • 3r curs - quadrimestre A: coincideix amb el 1r curs (quadrimestre A) del MUEC, i es requereixen les assignatures obligatòries següents: Ciència i tecnologia dels conglomerants i adicions (32748; 5 ECTS), Anàlisi no lineal i diferida d'estructures de formigó (32753; 5 ECTS), Models predictius i d'optimització d'estructures de formigó (32755; 5 ECTS), Durabilitat de les construccions de formigó (32750; 5 ECTS), Accions extraordinàries en estructures de formigó: sisme i foc (32760; 5 ECTS) i Anàlisi experimental d'estructures de formigó (32754; 5 ECTS).

  • 3r curs - quadrimestre B: els estudiants han de desenvolupar únicament el treball final de màster del MUEC (15 ECTS).

 

Dirigit a

Aquelles persones interessades que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques.

 

Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió al doble títol de màster coincideixen exactament amb els establits per al Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MUECCP).

 

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil

 

EMAS upv