- -
UPV
 

Descripció

Descripción del título

 

Introducció i objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEA) habilita per a exercir la professió d'enginyer agrònom, mentre que el Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal (MUSPV) està orientat a l'adquisició de competències en els camps de les tecnologies de la sanitat i la producció agrícoles. El pla d'estudis d'ambdues titulacions té una orientació acadèmica multidisciplinària que inclou tant aspectes professionals com de recerca.

El doble títol permet adquirir les competències de tots dos màsters a través d'una trajectòria acadèmica integrada. Tot això amb un cost temporal i econòmic inferior al que representa l'obtenció de tots dos màsters de manera individualitzada. D'aquesta manera, un estudiant del MUEA, en lloc de cursar els 102 ECTS del MUEA i els 60 ECTS del MUSPV, cursa únicament un total de 133 ECTS.

 

Estructura del màster

  • 1r curs (60 ECTS): coincideix exactament amb el primer curs del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica

  • 2n curs - semestre A (38 ECTS): es cursaran les assignatures de la matèria d'especialització en Producció Vegetal i una assignatura optativa de la matèria d'orientació professional del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica.
    També es cursaran quatre assignatures del Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal: Biologia i Ecologia d'Insectes (33879, 2 ECTS); Biologia i Ecologia d'Agents Fitopatògens (33884, 2 ETCS); Història de l'Agronomia (33889, 2 ECTS); i Intensificació en Tecnologia del Sòl (33890, 2 ECTS).

  • 2n curs - semestre B (35 ECTS): es cursaran les assignatures del Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal: Acarologia Agrícola (33882, 2 ECTS); Acarologia de Plagues de Cítrics (33883, 2 ECTS); Mètodes de Control de Plagues (33880, 2 ECTS); Mètodes de Control de Malalties de Plantes (33885, 2 ECTS); i Metodologia del Diagnòstic en Patologia Vegetal (33886, 3 ECTS). També es farà el treball de fi de màster del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (33381, 12 ECTS) i el treball de fi de màster del Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal (33892, 12 ECTS).

 

Dirigit a

Aquelles persones interessades que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial de grau que habilite per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic agrícola.

 

Criteris d'admissió

L'alumnat ha de complir el criteri d'admissió en el Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEA), atès que es tracta d'un màster habilitant.

El Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural per la UPV, títol universitari oficial que s'ha usat com a referent per al disseny del pla d'estudis del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, es considera com el grau de referència i els graduats d'aquest, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en aquest apartat, seran admesos, si escau, sense complements formatius al Màster esmentat.

Així mateix, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en aquest apartat, hi seran admesos, si escau, sense complements formatius els graduats en títols equivalents als indicats en els paràgrafs anteriors provinents de qualsevol universitat espanyola. Per a la resta de sol·licitants que complisquen els requisits d'accés, l'entitat responsable del títol (ERT) del MUEA establirà els complements formatius que hauran de completar i que, en qualsevol cas, es consideraran prerequisits per a l'admissió.

Els titulats en Enginyeria Tècnica de l'anterior regulació hauran d'obtenir, per la via de l'itinerari establit per a l'adaptació, el grau que corresponga.

A més de l'anterior, es consideraran com a requisit preferent per a l'admissió l'acreditació del nivell B2 en alguna llengua estrangera i la nota d'accés a la universitat, en els termes que regule la UPV.

 

EMAS upv